Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“

12.06.2019

SLORD > Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“

Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“, ktoré budú Komisii poskytovať odborné poradenstvo pri identifikácii a realizácii jednotlivých misií v programe Horizon Europe, ďalšom výskumnom a inovačnom programe EÚ.

Týmito misiami budú vysoko ambiciózne iniciatívy s vysokým profilom, aby sa našli riešenia na niektoré z hlavných výziev, ktorým čelia európski občania. Misie majú mať jasné ciele, ktoré zachytia predstavu občanov vo všeobecnosti.

Bude existovať päť „Mission Boards“, jedna pre každú z nasledovných oblastí:

  • Prispôsobenie sa zmene klímy vrátane spoločenskej transformácii (Adaptation to climate change including societal transformation);
  • Rakovina (Cancer);
  • Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody (Healthy oceans, seas, coastal and inland waters);
  • Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá (Climate-neutral and smart cities);
  • Zdravie pôdy a potraviny (Soil health and food).

Prvou úlohou „Mission Boards“ bude identifikovať a navrhnúť jednu alebo viacero konkrétnych misií pre každú z oblastí, a to v spolupráci so zainteresovanými stranami a občanmi.

Misie sa budú vykonávať prostredníctvom systémového prístupu, ktorý kombinuje nové poznatky a technológie s biznis modelom, financiami, reguláciou, riadením, zručnosťami a sociálnymi inováciami.

„Mission Boards“ budú tvoriť nezávislí experti na vysokej úrovni, ktorí budú pomáhať pri formovaní misií vrátane ich príslušných cieľov, ukazovateľov a harmonogramov. Počas počiatočnej operačnej fázy (18 mesiacov) prispejú experti v Mission Boards k identifikácii a navrhnutiu jednej alebo viacerých špecifických misií pre každú z uvedených oblastí po konzultácii so zainteresovanými stranami a občanmi. Mission Boards sa budú stretávať minimálne 4-krát ročne (pričom každé zasadnutie Mission Board bude trvať približne 1,5 dňa).

Komisia hľadá jednotlivcov, ktorí dokážu priniesť strategické zručnosti a odborné znalosti z celého spektra možných oblastí s cieľom podporiť prácu misií a profily z priemyslu, inovácií a podnikov; akademickej obce a výskumu; tvorcov politiky a odborníkov; a kľúčových zainteresovaných strán.

Lehota na predkladanie žiadostí je 16. jún 2019!

Každá z „Mission Boards“ bude pozostávať najviac z 15 členov.

Misie tvoria jednu z hlavných noviniek nadchádzajúceho programu Horizon Europe. Ich cieľom je aktívne podporiť zmenu života občanov a spoločnosti ako celku. Misie posilňujú vplyv výskumu a inovácií financovaných EÚ tým, že majú ambiciózne, merateľné a časovo ohraničené ciele v otázkach, ktoré ovplyvňujú každodenný život občanov.

Upozorňujeme, že členovia Mission Boards sa nezúčastňujú na hodnoteniach týkajúcich sa výziev na predloženie osobitných misií, ani nie sú priamo zapojení do návrhov výziev na predloženie osobitných misií v pracovnom programe Horizon Europe (hoci organizáciám, ktoré zamestnávajú daného člena Mission Boards sa povoľuje predkladať alebo byť súčasťou takýchto výziev na predkladanie návrhov).

Odborníci sú vyzvaní, aby predložili svoju žiadosť spolu so sprievodnými dokumentmi (sprievodný list, životopis, vyhlásenie o záujmoch, formulár kritérií výberu, atď.) na e-mailovú adresu RTD-HORIZON-EUROPE-MISSION-BOARDS@ec.europa.eu

 

Viac info dokumenty na stiahnutie nájdete na webovej stránke:  http://slord.sk/sk/odporucame/europska-komisia-vyhlasila-vyzvu-na-zapoje...

Kontakt: Oľga Némethová, SBA, tel. 02/203 63 270, E-mail: nemethova@sbagency.sk