COSME - Program EÚ pre MSP

Malé a stredné podniky (MSP) sú hlavnou oporou európskeho hospodárstva a vytvárajú 85% všetkých nových pracovných miest. Cieľom Európskej komisie je podporovať podnikanie a zlepšovať podnikateľské prostredie pre MSP, aby mohli v súčasnej globalizovanej ekonomike rozvinúť svoj plný potenciál.

COSME je program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP na obdobie rokov 2014 až 2020, s rozpočtom 2,3 miliardy EUR. Z programu COSME sa budú podporovať MSP v týchto oblastiach:

  • Zlepšenie prístupu k financovaniu
  • Podpora internacionalizácie a prístupu na trhy
  • Vytvorenie prostredia podporujúceho konkurencieschopnosť
  • Podnietenie podnikateľskej kultúry. COSME je program, ktorým sa vykonáva iniciatíva „Small Business Act” (Zákon o malých podnikoch), ktorá odráža politickú vôľu Komisie uznať ústrednú úlohu MSP v hospodárstve EÚ.

Ďalšie informácie: