Ekopodnikanie

Európska komisia sa rozhodla podporiť prijatím balíka predpisov a opatrení významnú iniciatívu, tzv. circular economy, alebo aj obehové hospodárstvo. Circular economy sa zameriava na širokospektrálne riešenia týkajúce sa celého životného cyklu výrobku: od jeho navrhovania, zdrojov, výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom a trh s druhotnými surovinami. Ambiciózne opatrenia nájdete v akčnom pláne EÚ.

Zásadné ciele EÚ v oblasti circular economy sú napríklad:

 • do roku 2030 recyklovať 65 % komunálneho odpadu,
 • do roku 2030 recyklovať 75 % odpadu z obalov,
 • záväzný cieľ obmedziť do roku 2030 skládkovanie na maximálne 10 % všetkého odpadu,
 • zákaz skládkovania separovaného vyzbieraného odpadu,
 • podpora hospodárskych nástrojov na odrádzanie od skládkovania,
 • jednoduchšie a lepšie vymedzenie pojmov a harmonizované metódy výpočtov miery recyklácie v EÚ,
 • konkrétne opatrenia na podporu opätovného používania a stimuláciu priemyselnej symbiózy, kde sa vedľajšie produkty jedného odvetvia stávajú surovinou iného,
 • hospodárske stimuly pre výrobcov, aby na trh prinášali ekologickejšie výrobky a aby podporovali systémy zhodnocovania a recyklácie (napr. obalov, batérií, elektrických spotrebičov a elektroniky, vozidiel).

Pre dosiahnutie stanovených cieľov boli prijaté hlavné opatrenia:

 • financovanie v objeme vyše 650 miliónov EUR z programu Horizont 2020 a 5,5 miliardy EUR zo štrukturálnych fondov,
 • opatrenia na zníženie objemu potravinového odpadu vrátane jednotnej metodiky merania, lepšieho označovania dátumov, ako aj nástrojov na splnenie globálneho cieľa udržateľného rozvoja znížiť potravinový odpad do roku 2030 na polovicu,
 • vypracovanie noriem kvality druhotných surovín na posilnenie dôvery hospodárskych subjektov na jednotnom trhu,
 • opatrenia v rámci pracovného plánu pre ekodizajn na roky 2015 – 2017, aby boli výrobky nielen energeticky efektívne, ale aby sa aj opravovali, recyklovali a aby boli trvácnejšie,
 • revidované nariadenie o hnojivách v záujme ľahšieho uznávania organických a odpadových hnojív na jednotnom trhu a podpory úlohy bioživín,
 • stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve, ktorá sa zameriava na recyklovateľnosť, biologickú odbúrateľnosť, prítomnosť nebezpečných látok v plastoch a na cieľ udržateľného rozvoja výrazne znížiť objem morského odpadu,
 • súbor opatrení v oblasti opätovného využívania vody vrátane legislatívneho návrhu minimálnych požiadaviek na opätovné použitie odpadových vôd.