Ekopodnikanie

Európska komisia sa rozhodla podporiť prijatím balíka predpisov a opatrení významnú iniciatívu, tzv. circular economy, alebo aj obehové hospodárstvo. Circular economy sa zameriava na širokospektrálne riešenia týkajúce sa celého životného cyklu výrobku: od jeho navrhovania, zdrojov, výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom a trh s druhotnými surovinami. Ambiciózne opatrenia nájdete v akčnom pláne EÚ.Zásadné ciele EÚ v oblasti circular economy sú napríklad:

  • do roku 2030 recyklovať 65 % komunálneho odpadu,
  • do roku 2030 recyklovať 75 % odpadu z obalov,
  • záväzný cieľ obmedziť do roku 2030 skládkovanie na maximálne 10 % všetkého odpadu,
  • zákaz skládkovania separovaného vyzbieraného odpadu,
  • podpora hospodárskych nástrojov na odrádzanie od skládkovania,
  • jednoduchšie a lepšie vymedzenie pojmov a harmonizované metódy výpočtov miery recyklácie v EÚ,
  • konkrétne opatrenia na podporu opätovného používania a stimuláciu priemyselnej symbiózy, kde sa vedľajšie produkty jedného odvetvia stávajú surovinou iného,
  • hospodárske stimuly pre výrobcov, aby na trh prinášali ekologickejšie výrobky a aby podporovali systémy zhodnocovania a recyklácie (napr. obalov, batérií, elektrických spotrebičov a elektroniky, vozidiel).