25 rokov od založenia SOPK

27.07.2017

Prvého júla uplynulo 25 rokov odvtedy, čo Slovenská obchodná a priemyselná komora začala svoju činnosť. Nadviazala na dovtedy 147-ročnú tradíciu pôsobenia obchodných a priemyselných komôr na území dnešnej Slovenskej republiky. Celých 25 rokov pokračuje v napĺňaní poslania obchodných a priemyselných komôr: pomáhať podnikateľskej sfére, aby sa rozvíjala, napredovala, a zastupovať jej záujmy doma i v zahraničí. To nie je málo, Komora totiž nemá exekutívnu právomoc, jej činnosť je výlučne poradná.

Dvadsaťpäť rokov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, to je aj 25 rokov úspešného podnikania na Slovensku. Transformácia ekonomiky po spoločenských zmenách, rozpad tradičných trhov, nová a stále sa meniaca legislatíva. To boli problémy, s ktorými sa vtedy borila novovznikajúca podnikateľská vrstva. Slovenská obchodná a priemyselná komora dokázala vytvoriť efektívnu regionálnu štruktúru zabezpečujúcu pre podnikateľské subjekty každodenný servis. Od svojho etablovania v roku 1992 sa stala najreprezentatívnejším zoskupením podnikateľskej sféry na Slovensku.

Svojimi aktivitami pre podnikateľov – seminármi, publikáciami, špeciálnymi telefonickými linkami či úzkou spoluprácou s vládou – sa zapojila do prípravy vstupu Slovenska do Európskej únie. Významným ocenením jej aktivít, úlohy a postavenia v tom čase bola skutočnosť, že jej predsedu vláda poverila funkciou splnomocnenca vlády a hlavného negociátora SR pre asociačnú dohodu s Európskou úniou. Rozhodujúcu úlohu spomedzi všetkých podnikateľských inštitúcií zohrala SOPK tiež v komunikácii s vládou a podnikateľmi v období prípravy a nábehu novej meny. Dôkazom tejto pozície Komory bolo, že jej predsedu vláda SR vymenovala v kľúčovom období pred zavedením a v prvom roku po zavedení eura za predsedu Cenovej rady SR s cieľom zabrániť neoprávnenému zvyšovaniu cien.

SOPK je garantom ochrany a podpory podnikania a reprezentantom záujmov slovenských podnikateľských subjektov, podporuje otvorenú dynamickú a konkurencieschopnú ekonomiku, ktorá umožňuje slobodný rozvoj podnikania. Významnou mierou podporuje prezentovanie slovenských firiem a výrobkov v zahraničí a vstup žiaduceho zahraničného kapitálu na Slovensko. Stala sa nezávislým predstaviteľom trhovej ekonomiky a kritickým partnerom na úrovni národnej, európskej a globálnej ekonomiky. Záujmy podnikateľskej sféry zastupuje aj v oblasti legislatívy. Vyjadruje sa ku všetkým návrhom zákonov a právnych noriem, ktoré sa dotýkajú podnikania v oblastiach vymedzených pre ňu zákonom.

Slovenská obchodná a priemyselná komora poskytuje  služby podnikateľským subjektom, kde sa vyprofilovala ako významný poskytovateľ služieb v oblasti podnikania, vzdelávania, v právnom servise, a to tak pre svojich členov, ako aj pre všetky podnikateľské subjekty na Slovensku.