HORIZONT EURÓPA

Horizont Európa, taký názov nesie 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie. Program Horizont Európa v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadväzuje na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii v programovom období 2014 – 2020.Na sedemročné obdobie (2021 až 2027) sú k dispozícii financie vo výške takmer  95,5 miliárd EUR . A táto suma bude len doplnkom k súkromným investíciám, ktoré sa takto prilákajú.  Nový program sa bude realizovať prostredníctvom troch hlavných pilierov:I. pilier „Excelentná veda“ bude posilňovať excelentnosť vedeckej základne Európskej únie. Cieľom je naďalej podporovať projekty hraničného výskumu, ktoré by mali byť vymedzené a riadené samotnými výskumnými pracovníkmi prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC), štipendiami na finančné prostriedky a výmenami výskumných pracovníkov v rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie a investovania do výskumných infraštruktúr (vrátane e-infraštruktúr) svetovej úrovne.II. pilier „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“ bude posilňovať kľúčové technológie a riešenia na podporu politík EÚ a cieľov udržateľného rozvoja. Bude priamo podporovať výskum týkajúci sa veľkých spoločenských výziev a posilňovať technologické a priemyselné kapacity. Z jeho prostriedkov budú čerpať aj výskumno-inovačné misie EÚ s ambicióznymi cieľmi, ktoré sa zaoberajú niektorými z najväčších spoločenských problémov a výziev.II. pilier zahŕňa aj aktivity Spoločného výskumného centra (JRC), ktoré podporuje tvorcov politík EÚ a členských štátov prostredníctvom nezávislých vedeckých poznatkov a technickou podporou.Druhý pilier programu bude rozdelený na šesť nasledovných klastrov:

  1. Zdravie
  2. Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
  3. Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
  4. Digitalizácia, priemysel a vesmír
  5. Klíma, energetika a mobilita
  6. Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

 III. pilier „Inovatívna Európa“ bude stimulovať prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inovácie. Zameraný bude na to, aby sa Európa stala kľúčovým hráčom v inováciách vytvárajúcich trh prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (EIC).III. pilier programu Horizont Európa pomôže rozvinúť celkovú oblasť inovácií v Európe, a to aj ďalším posilnením Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na podporu integrácie aktérov so spoločným cieľom rozvoja inovácií v oblasti výskumu, vysokoškolského vzdelávania a podnikania. Súčasťou piliera je aj oblasť Európske inovačné ekosystémy (European innovation ecosystems), slúžiaca na posilňovanie prepojenosti a výkonnosti európskeho výskumno-inovačného prostredia. Európska komisia (EK) zároveň posilnila opatrenia, ktoré sú určené pre krajiny so slabšími výskumno-inovačnými výsledkami. Tieto opatrenia patria do časti programu s názvom "Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ (Widening Participation and Strengthening the European Research Area).  Zložka „Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti“ (Widening participation and spreading excellence) bude združovať schémy Teaming, Twinning, ERA Chair a COST.  Ďalšia zložka tejto časti programu s názvom „Reforma a zlepšenie európskeho systému výskumu a inovácií“ (Reforming and Enhancing the European R&I system) zahŕňa aj činnosti týkajúce sa monitorovania a hodnotenia rámcového programu, predvídavých činností, šírenia a využívania výsledkov, modernizácie európskych univerzít, podpory a posilnenia medzinárodnej spolupráce a vedy, spoločnosti a občanov. Ďalšie informácie: