Podnikanie v zahraničí

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov na vnútornom trhu EÚ a ich expanziu na trhy vybraných tretích krajín poskytujeme informácie a poradenstvo, vydávame publikačné materiály a organizujeme podujatia so zameraním na nasledovné oblasti:

 • obchodovanie s krajinami EÚ a tretími krajinami (dovoz a vývoz)
 • podnikanie na vnútornom trhu Európskej únie a v tretích krajinách
 • cezhraničné poskytovanie služieb na vnútornom trhu EÚ/EHP
 • vysielanie zamestnancov do krajín EÚ/EHP
 • obmedzenia a príležitosti na vnútornom trhu EÚ/EHP pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby

Zoznam elektronických publikácií, ako podnikať v jednotlivých krajinách EÚ nájdete TU.

Pri realizácii týchto aktivít aktívne spolupracujeme s:

 • ostatnými partnerskými inštitúciami iniciatívy Enterprise Europe Network vo vyše 60 krajinách,
 • príslušnými domácimi a zahraničnými rezortmi a úradmi,
 • zastupiteľskými úradmi SR so sídlom v príslušných partnerských krajinách siete,
 • obchodnými a ekonomickými oddeleniami/úsekmi zahraničných zastupiteľských úradov so sídlom v SR a v okolitých krajinách,
 • agentúrami,
 • komorami,
 • združeniami,
 • zväzmi a ďalšími relevantnými inštitúciami.