Fondy EÚ pre Slovensko

Štrukturálne fondy predstavujú finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie, ktoré sú určené na podporu, rozvoj a zníženie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi EÚ. Ich hlavným cieľom je podpora vytvárania pracovných miest, konkurencieschopnosti regiónov, ekonomického rastu a udržateľného rozvoja.V aktuálnom programovom období na roky 2014 – 2020 je členským krajinám EÚ poskytovaná podpora prostredníctvom troch fondov:

  • Európsky sociálny fond (ESF)
  • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
  • Kohézny fond (KF)

Spoločne s Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskym námorným a rybárskym fondom (ENRF) patria medzi Európske štrukturálne a investičné fondy.O podporu z EŠIF sa môžu podnikatelia uchádzať najmä v rámci operačných programov:

  • OP Výskum a inovácie,
  • Integrovaný regionálny OP,
  • OP Ľudské zdroje,
  • OP Kvalita životného prostredia,
  • Program rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo.

Pri využití EŠIF sa Slovenská republika zameriava na niekoľko kľúčových sektorov pre hospodársky rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti, pričom jedným z nich je výskum, vývoj a inovácie. V tomto odvetví je možné čerpať eurofondy prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len OP VaI)Finančné prostriedky zo zdrojov EÚ v rámci OP VaI predstavujú 2, 27 miliardy eur, z čoho takmer 80% pripadá na tematický cieľ 1 – Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií.Ďalšie informácie: