Ďalšie programy EÚ

Jedným z nástrojov EÚ na podporu MSP sú tiež komunitárne fondy, ktoré predstavujú programy medzinárodných partnerstiev čerpajúce finančné prostriedky zo spoločného programového rozpočtu s centralizovaným riadením a hodnotením projektov v Európskej komisii. Komunitárne programy sú zamerané predovšetkým na prehlbovanie spolupráce medzi členskými krajinami EÚ v rámci dlhodobého časového horizontu.

 

EUROSTARS

Program Eurostars predstavuje spoločný program EÚ a 33 členských krajín iniciatívy EUREKA (medzivládna iniciatíva na podporu trhovo orientovaného výskumu), ktorý je zameraný na európsku spoluprácu MSP, zaoberajúcich sa okrem iného aj výskumom a vývojom.

V súčasnom programovom období 2014 – 2020 je nástupcom programu Eurostars program Eurostars 2, ktorý poskytuje financovanie pre medzinárodné výskumné projekty. Projektov sa v rámci programu Eurostars 2 môžu zúčastniť aj veľké firmy, výskumné centrá a univerzity, ale len ako partneri MSP. Podporované sú predovšetkým tie projekty, ktoré významne pozitívne ovplyvnia vývoj novej technológie, inovácie, trhové a konkurenčné podmienky participujúcich malých a stredných firiem.

MŠVVaŠ SR má na obdobie 2014 – 2020 programu Eurostars 2 plánovanú sumu 500 tisíc eur ročne na podporu slovenských účastníkov v medzinárodných projektoch.

Ďalšie informácie: www.eurostars-eureka.eu

 

LIFE+

Európska komisia a členské krajiny EÚ poskytujú podporu aj v rámci oblasti životného prostredia a ochrany klímy, a to prostredníctvom programu LIFE+. Hlavnými cieľmi tohto nástroja, ktorými prispieva k udržateľnému rozvoju a dosahovaniu zámerov stratégie Európa 2020, sú nasledovné:

  • prispievať  k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo,
  • prispievať k ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity,
  • urýchľovať zmeny pri tvorbe a vykonávaní politík prostredníctvom poskytovania a rozširovania postupov smerujúcich k dosiahnutiu environmentálnych a klimatických zámerov,
  • podporovať inovatívne technológie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy.

Celkový rozpočet pre program LIFE v programovom období 2014 – 2020 predstavuje 3, 45 miliárd eur.

Ďalšie informácie: http://ec.europa.eu/environment/life/

 

Erasmus pre mladých podnikateľov

Pokiaľ ste mladý podnikateľ, ktorý práve založil firmu, alebo plánujete začať s podnikaním, je možné zúčastniť sa výmenného pobytu pre začínajúcich podnikateľov prostredníctvom programu „Erasmus pre mladých podnikateľov“. Máte tak príležitosť stráviť určité obdobie v inej krajine, pracovať so skúseným podnikateľom, zbierať  a vymieňať si vedomosti a obchodné nápady, potrebné na prevádzkovanie malej firmy. Spolupráca trvá od 1 do 6 mesiacov. Program "Erasmus pre mladých podnikateľov" financuje Európska komisia a realizuje sa prostredníctvom programu COSME.

Ďalšie informácie: www.erasmus-entrepreneurs.eu

 

Regionálne fondy - Interreg

Európska únia poskytuje podporu prostredníctvom financovania aj na regionálnej úrovni, ktorá je realizovaná nie len pre konkrétnu spoločnosť, ale subjekty (aj obchodné spoločnosti) vytvárajú tzv. konzorcium, spoločne s výskumnými a vývojovými inštitúciami, univerzitami či inými organizáciami. V kooperácii tak môžu podať spoločný projekt a čerpať finančné zdroje z prostriedkov jednotlivých programov EÚ.

Interreg sa sústreďuje predovšetkým na územnú spoluprácu s cieľom nájsť riešenia spoločných problémov či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy, alebo trvalo-udržateľnej energie. Program si za cieľ stanovuje zlepšenie kohéznej politiky prostredníctvom výmeny skúseností, prenosu osvedčených postupov či spoločných iniciatív v jednotlivých tematických oblastiach.

Programy Interreg sú realizované na rôznych úrovniach:

Určené predovšetkým pre krajiny, ktoré so sebou hraničia (SR – AT, SR – HU, SR – ČR a pod.). 

Transnacionálna kooperácia spája niekoľko krajín z EÚ k formovaniu väčšieho regiónu (pre Slovensko – The Danube Transnational Programme a Central Europe).

Rozpočet pre program Interreg na programové obdobie 2014 – 2020: 10,1 miliárd eur.

Ďalšie informácie na: ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/cooperation/european-territorial/