30 rokov SOPK - 30 čísel SOPK

13.07.2022

8 regionálnych kancelárií mala SOPK k 1.7.1992, keď začala svoju činnosť (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Trenčín, Žilina, Michalovce a Rimavská Sobota)

8 regionálnych komôr má SOPK v súčasnosti (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina) a 2 kancelárie SOPK (Ružomberok, Lučenec) – umožňujú pohodlnejší a rýchlejší kontakt
podnikateľov s SOPK

4 749 seminárov zorganizovala za uplynulých 30 rokov SOPK pre svojich členov, ale aj nečlenov

100 791 účastníkov sa za 30 rokov vystriedalo na seminároch, ktoré SOPK zorganizovala na celom Slovensku

6 013 ľudí bola najvyššia účasť na seminároch za celý rok 2004, čo môže súvisieť so vstupom Slovenska do Európskej únie (takmer 36 ľudí na 1 seminári v tom roku)

357 seminárov bol najvyšší počet seminárov v jednom roku doteraz (v roku 1993)

915 podnikateľských misií do zahraničia zorganizovala SOPK za 30 rokov činnosti

1 219 misií podnikateľov zo zahraničia prijala za 30 rokov SOPK na Slovensku

697 spoločných účastí na veľtrhoch a výstavách v zahraničí zorganizovala SOPK za 30 rokov pre podnikateľov

431 spoločných účastí na veľtrhoch a výstavách na Slovensku zorganizovala SOPK za 30 rokov pre podnikateľské subjekty

45 313 ATA karnetov vystavila SOPK za 30 rokov činnosti (priemerne 7 ATA karnetov denne)

650 402 obchodných dokladov overila SOPK za 30 rokov činnosti (priemerne 89 dokladov denne)

37 902 konzultačnoporadenských služieb poskytla SOPK doteraz podnikateľským subjektom (témy: obchodné záväzkové vzťahy, zmluvy o založení obchodných spoločností, pracovné právo, colná problematika, pandemické opatrenia atď.)

3 553 stanovísk a pripomienok ku koncepčným materiálom a právnym normám a opatreniam z oblasti podnikania vypracovala SOPK doteraz (priemerne mesačne 10)

476 projektov realizovala SOPK od roku 2005 (projekty umožňujú skvalitňovať poskytované služby komory v prospech podnikateľskej verejnosti, rozširujú cezhraničnú spoluprácu so susednými krajinami, ako aj hospodársku a obchodnú spoluprácu s ďalšími krajinami)

10 206 673 návštev dohromady eviduje SOPK na svojej webovej stránke www.sopk.sk od jej zavedenia v marci 2006 (je to priemerne 52 075 návštev mesačne)

7 599 mediálnych výstupov s informáciami o aktivitách SOPK v prospech podnikateľskej sféry, ako aj o činnosti svojich členov eviduje SOPK od februára 2011 doteraz (priemerne mesačne je to 55 správ)

485 publikácií vydala SOPK od roku 1992 doteraz (tieto metodické, informatívne či propagačné materiály slúžia podnikateľom, členom i nečlenom SOPK)

119 dohôd o spolupráci so zahraničnými obchodnými komorami má uzatvorených SOPK (na úrovni Úradu SOPK)

186 dohôd o spolupráci majú uzatvorených regionálne komory SOPK s regionálnymi obchodnými a priemyselnými komorami v zahraničí

5 odborných výborov zriadila SOPK ako svoje koordinačné, výkonné a iniciatívne orgány pre oblasť ekonomiky, hospodárskej politiky a legislatívy

18 odborných sekcií pôsobí v rámci SOPK (ich cieľom je zlepšenie podmienok na podnikanie firiem v konkrétnych odvetviach, ktoré zastrešujú)

1 008 osvedčení o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania pre 16 003 žiakov vydala SOPK od roku 2015