50 miliónov pre MSP v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska

13.09.2017

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo 12.9.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku zameraného na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (NRO).  

V rámci výzvy môžu žiadatelia investovať do nákupu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napríklad strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, úžitkových vzorov) za účelom spustenia novej alebo inovácie existujúcej výrobnej prevádzky. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území NRO, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Viac informácií tu ...