Ako to robia v Rakúsku - o rakúskom systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov za obaly

05.12.2022

Na základe požiadavky členov Sekcie obehového hospodárstva SOPK sme absolvovali začiatkom novembra inšpiratívnu pracovnú cestu do Rakúska. Cieľom exkurzie bolo dozvedieť sa viac o rakúskom systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov za obaly.

Deň prvý
Dvojdňovú cestu sme začali v Rakúskej obchodnej komore, kde nás privítal zástupca komory Thomas Fischer, ktorý sa priamo venuje tejto oblasti, a riaditeľ Verpackungskoordinierungsstelle (VKS) Andreas Pertl. VKS je niečo ako naše koordinačné centrum. Jeho úlohou je najmä organizácia žrebovania regiónov, kde následne jednotlivé kolektívne systémy organizujú tendre na zabezpečenie triedeného zberu. VKS zároveň zabezpečuje úlohy, ktoré sú pre všetky kolektívne systémy spoločné a nedáva zmysel, aby ich každý z nich realizoval samostatne. Ide napr. o audity u výrobcov, analýzy litteringu či vzdelávacie projekty.

Druhá návšteva sa konala na oddelení MA 48 viedenského magistrátu. Je to oddelenie, ktoré zabezpečuje všetky úlohy súvisiace s odpadmi. Návštevu sme začali vo viedenskom reuse centre a skončili na ulici pri obhliadke zberných nádob.

Poslednou zastávkou v prvý deň bola návšteva spoločnosti ARA. ARA je najväčšia spoločnosť zodpovednosti výrobcov za obaly, ktorá ponúka jednu z najúspešnejších schém zhodnocovania a recyklácie v EÚ. Ako sme sa dozvedeli od bývalého konateľa spoločnosti, ktorý v nej pracoval viac ako 30 rokov, spoločnosť ARA ponúka 1,9 milióna kontajnerov a zásobníkov na papier, plasty, kovy a sklo. ARA sa spoločne s ostatnými systémami podieľa na financovaní nákladov na triedený zber odpadov z obalov. Taktiež zabezpečuje dotriedenie a recykláciu alebo zhodnotenie odpadu, ktorý jej podľa trhového podielu patrí. V tomto prípade výrobcovia skutočne zodpovedajú za plnenie cieľov.

Deň druhý
Naša exkurzia pokračovala v združení BMV. Od jeho konateľa sme sa dozvedeli, že Burgenlandské združenie odpadov vzniklo s cieľom zaviesť efektívny, nákladovo efektívny a občanom ústretový systém odpadového hospodárstva v celej spolkovej krajine Burgenland. Konateľ združenia nám vysvetlil úlohy a zodpovednosti združenia, spoluprácu so spoločnosťou zodpovednosti výrobcov. Informoval nás aj o ich rôznych vzdelávacích aktivitách venovaných triedeniu odpadov. E-mailom posielajú pravidelne informačný bulletin a vydávajú rôzne časopisy, ktoré cielene rozdávajú. V rámci Burgenlandu realizujú rôzne spoločné aktivity venované zberu a separácii odpadu. Zaškoľujú tiež pracovníkov v zberných dvoroch, ktorí usmerňujú ľudí, ako správne a efektívne triediť odpad. Po prednáške spojenej s diskusiou sme si spoločne pozreli zberný dvor. Hoci celková návšteva trvala viac ako štyri hodiny, informácie získané diskusiou a výmena skúseností boli toho rozhodne hodné.

Info: p. Ivana Kondášová • tajomníčka Sekcie obehového hospodárstva SOPK, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk