Banskobystrická regionálna komora chce podporovať cezhraničnú spoluprácu zameranú na inovácie

13.11.2017

Juhovýchodné Slovensko a severovýchodné Maďarsko patria k najchudobnejším európskym regiónom so slabou ekonomickou výkonnosťou a vysokou mierou nezamestnanosti. Firmy v tejto oblasti sú často charakterizované nízkou produktivitou práce a konkurencieschopnosti. Príčiny môžeme nájsť v používaní zastaraných technológií, nízkej inovatívnosti firiem a nedostatku výskumno-vývojovej infraštruktúry v oblasti ich pôsobenia, ale tiež v absencii skutočne efektívnych a „ľahko použiteľných“ služieb poskytovaných inštitúciami, ktoré sa zaoberajú podporou podnikov.

S cieľom zlepšiť viaceré z týchto oblastí začala Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v spolupráci s Košickou regionálnou komorou SOPK a obchodnými a priemyselnými komorami maďarských regiónov Nograd, Heveš a Boršod-Abov-Zemplín realizovať projekt „Cezhraničné portfólio inovačných služieb“ (akronym InnoService). Projekt s celkovým rozpočtom 162 174,60 EUR je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovakia-Hungary, pričom príspevok ERDF tvorí 137 848,41 EUR a zvyšok pozostáva z národného spolufinancovania a vlastného spolufinancovania partnerov.

Projekt je zameraný na posilnenie a zlepšenie kooperačných kapacít a efektívnosti spolupráce medzi slovenskými a maďarskými obchodnými a priemyselnými komorami prostredníctvom zvýšenia vedomostí a skúseností ich zamestnancov v špecifických inovačných službách, ktoré poskytujú podnikateľom. Ďalej prostredníctvom novo vyvinutého spoločného portfólia inovačných služieb partnerské komory zhromaždia a budú poskytovať informácie týkajúce sa výskumno-vývojovej infraštruktúry a inovačných služieb v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska. Informácie budú podnikateľom a ostatným záujemcom dostupné online prostredníctvom internetovej stránky a mobilnej aplikácie, ďalej prostredníctvom tlačeného katalógu, ako aj osobných konzultácií. Týmto spôsobom budú komory stimulovať cezhraničnú spoluprácu zameranú na inovácie medzi podnikateľmi a poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb efektívnym spôsobom s využitím moderných informačno-komunikačných technológií.

Realizácia projektu bude prebiehať 16 mesiacov a podnikatelia sa do nej môžu zapojiť aj prostredníctvom B2B (biznis to biznis) stretnutí, ktoré budú prebiehať vo všetkých zúčastnených regiónoch so zameraním na rôzne sektory, a to lesníctvo a spracovanie dreva, informačné technológie, obrábanie kovov, strojársky priemysel a systémy riadenia výroby a automobilový priemysel.

Podrobenejšie informácie o projekte môžete nájsť na webovej stránke Banskobystrickej regionálnej komory SOPK (http://bb.sopk.sk/) alebo kontaktujete manažéra projektu Ing. Marínu Spírovú, PhD. e-mailom na marina.spirova@sopk.sk príp. telefonicky na 048/4125 633.