Cena za transfer technológií 2018

30.04.2018

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje šiesty ročník Ceny za transfer technológií na Slovensku. Prihlášky je možné posielať do konca júla.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.