Digitálne inovácie pre firmy aj verejnú správu

07.02.2023

Pomôcť s digitálnou transformáciou firmám a verejnému sektoru a prispieť tak k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a efektívnosti chce Európske centrum digitálnych inovácií EDIH CASSOVIUM v Košiciach s pôsobnosťou v regióne východného Slovenska. Plánuje v tejto oblasti spolupracovať aj s Košickou regionálnou komorou SOPK.

„Chceme pomôcť firmám a verejným organizáciám naštartovať procesy spojené s ich digitálnou transformáciou s využitím kľúčových technologických riešení z oblasti umelej inteligencie, Priemyslu 4.0 – konkrétne robotika, internet vecí, automatizácia, optimalizácia kybernetickej bezpečnosti a ďalších,“ uvádza František Jakab, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM a projektový manažér projektu EDIH CASSOVIUM. „Naším zámerom je rozvíjať high-tech zručnosti v MSP a organizáciách verejného sektora, ktoré budú reflektovať požiadavky digitálnej a zelenej ekonomiky. Vytvárať podporujúce inkubačné prostredie pre akceleráciu high-tech start-upov,“ dodáva.

Kto
Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvoria tri inštitúcie: Technická univerzita v Košiciach (ako koordinátor konzorcia), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a regionálny klaster Košice IT Valley. Je jedným z piatich digitálnych centier tohto druhu na Slovensku, jediné na východe krajiny, ktoré bude prostredníctvom svojich služieb budovať technologické kompetencie, prinášať do podnikov know-how a pomáhať udržať ich konkurencieschopnosť. Služba, ktorú si klient (MSP, verejná organizácia) vyberie, bude poskytnutá bezplatne a prispôsobená potrebám jeho organizácie. V závislosti od konkrétneho prípadu môže ísť o službu jednorazovú alebo aj dlhodobejšiu.

Čo
Centrum ponúka napríklad zhodnotenie aktuálneho stavu v podniku a na základe výsledkov analýzy experti predstavia riešenia, aké digitálne inovácie je efektívne nasadiť. Zároveň na základe týchto služieb a monitorovania stavu identifikujú možnosti a vhodné schémy financovania výskumu a inovácií. Klienti budú môcť využiť vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie kvalifikácie a celoživotného vzdelávania v oblasti digitálnych technológií a ich aplikácií.

Z pohľadu sektorovej orientácie
sa chce konzorcium sústrediť na MSP v sektoroch strojárstvo, inžinierske stavby (inteligentné, zelené stavby a budovy), environmentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, veda o materiáloch/nanomateriáloch, vodné hospodárstvo) a biomedicínska veda, biotechnológie a bioinžinierstvo.

Prečo
Jedným z cieľov konzorcia je prostredníctvom zapojenia lokálnych, regionálnych, národných a európskych hráčov podporiť budovanie regionálneho digitálneho inovačného ekosystému vrátane transferu výsledkov výskumu do podnikateľského sektora a verejnej správy.

S kým
„Budovanie ekosystému si nevieme predstaviť ani bez významného hráča v kraji a to Košickej regionálnej komory SOPK, s ktorou máme nadštandardné vzťahy,“ dopĺňa František Jakab, ktorý je tiež členom predstavenstva regionálnej komory. Vzhľadom na rastúci inovačný potenciál východného Slovenska je pre aktivity Košickej regionálnej komory SOPK oblasť podpory inovácií, transferu technológií a know-how kľúčová. Práve s cieľom prispieť k rozvoju aktuálnych a plánovaných štruktúr inovačného ekosystému v kraji je jednou z jej hlavných priorít prepojenie tradičného podnikania so svetom inovácií. Preto je pre Košickú regionálnu komoru SOPK spolupráca s EDIH CASSOVIUM v oblasti zdieľania informácií o službách konzorcia, aktívneho vytipovania potenciálnych klientov z radov MSP či zapojenia do vzdelávacích aktivít veľmi dôležitá.

EDIH CASSOVIUM je súčasťou celoeurópskej siete približne 200 európskych centier digitálnych inovácií, ktorá je podporená z programu Digitálna Európa. Zároveň je financované v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Viac informácií o EDIH CASSOVIUM: https://edihcassovium.sk/

 

Jana Končeková • riaditeľka Košickej regionálnej komory SOPK • www.sopk.sk/ke