Druhá výzva W4RES chce podporiť zapojenie žien v sektore vykurovania a chladenia

28.09.2022

 

Projekt W4RES hľadá projekty vedené ženami v sektore vykurovania a chladenia z obnoviteľných zdrojov vo vybraných európskych krajinách: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko, Slovensko.

Druhé kolo výzvy W4RES na predkladanie projektov je otvorené od 1. júna o 09:00 SEČ do 30. septembra 2022 o 17:00 SEČ. (*„Projektom“ môže byť klasický projekt, iniciatíva alebo podnikateľský nápad akejkoľvek spoločnosti, organizácie alebo osoby.)

Kto sa môže prihlásiť? 

Hľadáme projekty s vysokou mierou zapojenia žien, zamerané na sektor vykurovania a chladenia s využitím obnoviteľných zdrojov. Jedná sa o projekty, ktoré:

 • obsahujú inovatívne technológie alebo dizajnové koncepty pre energetickú efektívnosť budov alebo mestských štvrtí;
 • zahŕňajú (podnikateľské) nápady, ako zaujať ľudí, aby znížili svoju uhlíkovú stopu;
 • zahŕňajú (podnikateľské) nápady, ktoré udržateľným spôsobom riešia negatívne dopady klimatickej zmeny.

Čo dostanete?

 1.  Služby na podporu podnikania a inovácií (zameriavajú sa na rozvoj ekonomickej, finančnej a administratívnej stránky projektu a kapacít vedúcich členov tímu, zvyšovanie inovačnej úrovne projektu):
 • prieskum trhu,
 • plánovanie rozvoja podnikateľského zámeru,
 • prístup k finančnej podpore,
 • nadväzovanie kontaktov a hľadanie partnerov,
 • mentoring.

  ​2. Technická podpora a poradenstvo (zamerané na technický rozvoj a optimalizáciu Vášho projektu, ako aj na jeho efektívnu implementáciu a poskytovanie nástrojov na neustále zlepšovanie):
   
 • koncept, technický dizajn a vývoj RHC projektu,
 • štúdie uskutočniteľnosti vrátane modelovania energetického dopytu a regionálneho dodávateľského potenciálu OZE,
 • energetické audity a certifikácie výkonnosti,
 • energetické a environmentálne analýzy vrátanie hodnotenia CO2 emisií,
 • technická podpora a poradenstvo pri implementácii a monitorovaní pilotných projektov.

Viac informácií, výberové kritéria, ako aj projektovú žiadosť nájdete na stránke pedal-consulting.eu

O programe

W4RES - Ženy pre chladenie a vykurovanie z OZE (financovaný z programu Horizont Európa) je projekt, ktorého cieľom je zvýšiť zapojenie žien do trhového zavádzania a akcelerácie riešení obnoviteľného chladenia a vykurovania (RHC), a to prostredníctvom podporných opatrení testovaných a overených v 8 krajinách. Už dávnejšie je poukazované na nevyužitý potenciál žien v tejto oblasti. Ženy sú považované za agentky, či sprostredkovateľky zmeny, mysliace viac “na zeleno” a akčnejšie konať smerom k využívaniu obnoviteľných zdrojov, neplytvaniu a iné.

Projekt zároveň apeluje na rodovú rovnosť, zvyšovanie počtu žien na vedúcich pozíciách a poukazuje na fakt, že diverzifikovaná pracovná sila prináša lepšie výsledky – spoločnosti s väčším počtom žien v predstavenstve okrem iného častejšie investujú do výroby energie z obnoviteľných zdrojov, podporujú aktivity na zmiernenie klimatickej zmeny a aktívne riešia environmentálne problémy.

V rámci projektu je realizovaných mnoho aktivít na podporu a zvýšenie podielu žien v RHC, pričom jednou z nich je i vyššie uvedená výzva. Ak takéto projekty, firmy poznáte, budeme veľmi radi za zdieľanie, či prepojenie.