Ekonomický prieskum SOPK 2018 – 2019

26.09.2018

Na základe doterajších poznatkov a požiadaviek hospodárskej sféry možno konštatovať, že včasná informácia o možnom vývoji ekonomiky v reálnom čase, ako dôsledok realizácie hospodárskej politiky štátnych orgánov, má svoj význam pre formovanie a stabilitu podnikateľských aktivít. Platí však aj obrátený princíp, keď očakávania a názory podnikateľskej sféry pozitívne vplývajú na hospodársku politiku.

Aj preto Slovenská obchodná a priemyselná komora pravidelne od roku 1999 organizuje každý rok dotazníkový prieskum, v ktorom majú manažmenty firiem možnosť vyjadriť sa k očakávanému vývoju svojich firiem i slovenskej ekonomiky ako celku v bežnom a budúcom roku. Svojimi odpoveďami v ankete manažéri zároveň monitorujú podnikateľské prostredie, hospodársku politiku vlády a identifikujú riziká pre podnikateľskú činnosť vrátane rizík v podnikaní na trhu Európskej únie. Tohtoročný dotazník opäť monitoruje oblasť využívania eurofondov a získava názory podnikateľov na problémy v eurozóne a na pôsobenie eura v SR. Vzhľadom na aktuálne problémy sme zaradili aj otázky týkajúce sa nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Prezentované názory a očakávania po spracovaní poslúžia SOPK pri identifikácii nálad, postojov a situácie jej členov, ako aj ďalších podnikateľských subjektov tak, aby komora mohla vystupovať kvalifikovane a dôveryhodne. Takéto kvalifikované poznanie, ktoré mapuje nálady a pozície podnikateľského sektora v jeho trendoch za viacročné obdobie, môže efektívne slúžiť Vám pri formulovaní strategických zámerov a orgánom SOPK pri spracúvaní odporúčaní a návrhov relevantným inštitúciám nielen v Slovenskej republike, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Tieto očakávania hospodárskej sféry budú po spracovaní analýzy zverejnené, tak ako v predošlých rokoch, v publikácii Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2019, ktorá bude obsahovať aj analýzu budúcoročného vývoja a očakávaný vývoj v Európskej únii. Výsledky analýzy budú koncom januára 2019 prezentované na odbornej konferencii za účasti podnikateľských subjektov, predstaviteľov vlády, NBS, štátnych orgánov a verejnej správy a následne publikované v komorovom mesačníku SOPK „Obchod, priemysel, hospodárstvo“ a na web stránke SOPK.

Sme presvedčení, že podporíte zámer SOPK poskytnúť podnikateľskej sfére erudované informácie a svojimi odpoveďami prispejete k vytvoreniu zdroja poznatkov na riešenie problémov ekonomiky v Slovenskej republike. Na spracovanie fundovanej analýzy je dôležitá aj dostatočná vzorka respondentov.