Inovovať je IN

05.03.2019

 

Tri slovenské firmy dostanú finančnú podporu na rozvoj inovácií. Uspeli vo verejnej výzve, ktorú v rámci projektu Smart Factory HUB v novembri minulého roka vyhlásila Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Firmy, ktoré obstáli:
1. SLOVARM, a.s., Myjava
2. SIDAT Digital, s.r.o., Bratislava
3. Applied Meters, a.s, Prešov

Cieľovou skupinou boli slovenské mikro, malé a stredné podniky s orientáciou na priemysel, ktoré mali záujem zlepšiť výrobný proces vo vlastnej firme aplikáciou nových technológií, a to v súlade s konceptom Priemysel 4.0. Zámerom bolo finančne podporiť medzinárodný transfer „smart factory“ riešení. Firmy, ktoré obstáli, si ako poskytovateľov „smart factory“ riešení vybrali partnerov zo zahraničia, ktorí pre nich vypracujú štúdiu uskutočniteľnosti. Po jej predložení im bude v jednotlivých prípadoch vyplatená finančná podpora vo výške niekoľko tisíc eur (6 660 €, 4 440 € a 3 700 €).

Zapojenie sa do tejto verejnej výzvy je krokom v úsilí firiem modernizovať svoje výrobné procesy a aplikovať také riešenia, ktoré im prinesú zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie efektivity výrobných procesov a v neposlednom rade tiež zvýšenie ich konkurencieschopnosti. Uvedená finančná podpora síce nie je vysoká, no jej cieľom bolo práve motivovať slovenské firmy a informovať ich o možnostiach, ktoré im prinášajú inovácie a „smart factory“ riešenia.

Pozitívom je preto skutočnosť, že slovenské firmy využili túto príležitosť a uvedomujú si význam nových technológií a trendov v priemysle. SOPK týmto spôsobom aspoň čiastočne prispieva k podpore inovačných snáh slovenských firiem a v tomto smere chce pokračovať aj naďalej.

Zdroj info a ďalšie podrobnosti k projektu:
Mgr. Igor Paulíček, Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK, E: igor.paulicek@sopk.sk