Katalóg energetických riešení

03.08.2023

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu vysokých cien energie je na malé a stredné podniky (MSP) v celej Európe vytváraný veľký tlak, aby znížili svoju spotrebu energie, stali sa energeticky účinnejšími a/alebo využívali uhlíkovo neutrálne obnoviteľné energie nahradením fosílnych palív poškodzujúcich klímu.

Nielen európske MSP sú pod tlakom, aby vypracovali stratégie na zvládnutie potrebnej transformácie svojich energetických systémov; ešte viac to platí pre energeticky náročné odvetvia, mestá a obce.

Mnohé MSP využili svoj inovačný potenciál a vyvinuli riešenia pre podporu  energetickej transformácie. Enterprise Europe Network vám prináša KATALÓG ENERGETICKÝCH RIEŠENÍ vytvorený a publikovaný v roku 2023 členmi „Pracovnej skupiny pre energetiku“ a ďalšími odborníkmi na energetiku siete Enterprise Europe Network. 

Katalóg je zbierkou približne 70 riešení pre energetickú efektívnosť, úsporu energie a obnoviteľné energie, ktoré sú už dostupné na trhu. Tieto technické riešenia a služby predstavujú významnú podporu pre energeticky náročné priemyselné odvetvia a malé a stredné podniky, mestá a obce pri ich energetickej transformácii s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť, odolnosť a zaviesť obnoviteľné zdroje energie. Katalóg je publikovaný v anglickom jazyku.

Štruktúra katalógu:

1 Výroba energie

2 Skladovanie

3 Mobilita / Elektrické vozidlá

4 Energetická efektívnosť pre budovy a priemyselné budovy

5 Energetická efektívnosť pre mestá a komunity

6 Energetická efektívnosť výroby elektriny pre priemyselné procesy

V prípade, že vás niektoré technologické riešenie zaujme, kontaktujte nás!

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk