Legislatívne zmeny pre obchodné spoločnosti

04.07.2023

Vnútroštátne i cezhraničné premeny obchodných spoločností a zmeny ich právnej formy bude upravovať samostatný zákon. Zavedú sa nové inštitúty ako cezhraničná premena, cezhraničná fúzia, cezhraničné rozdelenie či cezhraničná zmena právnej formy. Vyplýva to zo zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý v závere júna schválil parlament.

Nová legislatíva zavádza aj novú terminológiu – premeny a cezhraničné premeny predstavujú zásadné zmeny v spoločnosti, keď dochádza k transformácii imania spoločnosti, vzniku nových a zániku pôvodných spoločností.

Novým inštitútom má byť tzv. odštiepenie. Zodpovedať má čiastočnému rozdeleniu, keď spoločnosť nezaniká a jej časť sa odčleňuje do inej spoločnosti. Tiež tzv. cezhraničné rozdelenie vyžadované európskou smernicou. Má podporiť cezhraničnú mobilitu spoločností v EÚ. „Ide o také rozdelenie spoločnosti, keď nástupníckou spoločnosťou je novozaložená spoločnosť a je prítomný cezhraničný element v podobe aspoň jednej zúčastnenej alebo nástupníckej spoločnosti zapísanej v inom členskom štáte EÚ,“ spresnilo ministerstvo spravodlivosti.

Poslanci schválili aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov. V spoločnej správe výborov schválili zriadenie insolvenčného registra, a to na účely centralizácie a elektronizácie konkurzného konania vrátane malého konkurzu, reštrukturalizačného konania, konania o oddlžení, konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a likvidácie a dodatočnej likvidácie. Register má nahradiť nielen register úpadcov, ale zabezpečiť má aj čo najrozsiahlejšiu elektronizáciu dotknutých konaní.

Plénum schválilo tiež pozmeňujúci návrh Petra Kremského (OĽANO). Zavádza sa zmena v súvislosti so súhlasom spoločníkov, resp. akcionárov s dohodou o tom, že niektorí spoločníci sa pri premene spoločnosti nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti.

Poslanci odobrili aj pozmeňujúci návrh Petra Cmoreja (SaS), ten zavádza oslobodenie nepeňažného plnenia od dane u zamestnanca, ktoré prijal formou zamestnaneckej akcie na spoločnosti svojho zamestnávateľa alebo obchodného podielu na spoločnosti svojho zamestnávateľa.

Odsúhlasili aj pozmeňujúci návrh Jána Mičovského (nezaradený), ktorým sa upravuje povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi odstupné vo výške šesťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku v prípade jeho viktimizácie v zamestnaní po tom, ako oznámil protispoločenskú činnosť a podal výpoveď pre túto viktimizáciu.

Zdroj: TASR pre SOPK