MH SR zverejnilo výzvu na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

02.09.2019

Cieľom výzvy Ministerstva hospodárstva SR je podporiť projekty sociálnej inovácie za účelom jej komercializácie a uplatnenia na trhu.

 

Projekty, ktoré budú podporené v rámci tejto výzvy, musia byť zamerané na uvedenie nových alebo inovovaných výrobkov, procesov alebo služieb na trh, ktoré zároveň predstavujú sociálnu inováciu. Sociálnou inováciou sa pre účely tejto výzvy rozumie projekt, ktorého cieľom je inovatívne riešenie spoločenských problémov v oblastiach definovaných vo výzve.

Nenávratný finančný príspevok môžu získať projekty zamerané na sociálne inovácie realizované v prostredí MSP nad rámec povinností, ktoré im vyplývajú z právnych aktov a predpisov SR a EÚ.

Viac informácií k výzve nájdete TU.

Zdroj: OP VaI