Nová európska obalová legislatíva

22.01.2024

Dňa 18. decembra 2023 sa v Bruseli stretli ministri životného prostredia členských krajín EÚ, aby rokovali o pripravovanej obalovej legislatíve. Výsledkom je dohoda (tzv. všeobecné smerovanie) o návrhu nariadenia o obaloch a odpade z obalov.

Cieľom navrhovaného nariadenia je riešiť nárast odpadu z obalov, ktorý vzniká v EÚ, a zároveň harmonizovať vnútorný trh s obalmi a podporiť obehové hospodárstvo. Zároveň sa v ňom stanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a udržateľnosti obalov, a to tak, že sa požaduje, aby boli všetky obaly recyklovateľné a aby sa minimalizovala prítomnosť nebezpečných látok. Okrem toho sa v ňom stanovujú aj požiadavky na označovanie obalov s cieľom zlepšiť informovanosť spotrebiteľov. Ministri sa v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva dohodli na pravidlách, ktorými sa minimalizuje vznik odpadu z obalov stanovením záväzných cieľov opätovného použitia, obmedzením určitých druhov jednorazových obalov a požiadavkou, aby hospodárske subjekty znížili používané obaly na nevyhnutné minimum.

Znižovanie odpadov z obalov
Hlavným cieľom nariadenia je zníženie odpadov z obalov na obyvateľa o 15% v roku 2040 v porovnaní s rokom 2018. Navrhujú sa aj ciele pre opätovné využitie obalov (napr. 20% pre teplé a studené nápoje do 2030 a 80% do roku 2040) alebo ciele pre recyklovaný obsah v plastových obaloch. Nariadenie požaduje aj povinné systémy zálohovania (DRS) pre jednorazové plastové nápojové fľaše a jednorazové kovové a hliníkové nápojové obaly (s určitými výnimkami) a minimálne požiadavky, ktoré musia systémy DRS spĺňať do 1. januára 2029.

Nastavuje aj ciele pre ročnú spotrebu ľahkých plastových tašiek, ktorá nesmie presiahnuť 40 takýchto tašiek na osobu do konca 2025. Navrhujú sa aj opatrenia na zníženie nepotrebných obalov, vrátane zákazu niektorých foriem obalov. Ide napríklad o jednorazové obaly na ovocie a zeleninu, miniatúrne obaly pre kozmetiku alebo hygienické potreby v hoteloch.

Pre viac informácií kontaktujte SOPK, p. Ivana Lukáčová, e-mail: ivana.lukacova@sopk.sk