Nové pravidlá obchodovania s Veľkou Britániou

12.01.2021

Slovenskí vývozcovia do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021 potrebujú osvedčenie o pôvode tovaru. V prípade dočasného vývozu zase musia požiadať o tzv. ATA karnet. Obidva dokumenty je oprávnená vydávať na území Slovenskej republiky Slovenská obchodná a priemyselná komora. Podnikatelia, nielen členovia komory, môžu o ich vystavenie požiadať vo všetkých regionálnych komorách SOPK, ktoré majú sídlo v každom krajskom meste.

Od 1. januára 2021 sa totiž mení režim vzájomných obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou. Z pohľadu členských štátov EÚ sa cezhraničný obchod a pohyb tovaru bude riadiť pravidlami, ktoré platia pre obchod Únie s tretími krajinami. ATA karnet je najvýhodnejšou formou z hľadiska colných formalít, bez platenia cla, dane, resp. iných dávok pri dočasnom dovoze do Veľkej Británie.

Karnet ATA je medzinárodne unifikovaný colný dokument, ktorý umožňuje uskutočňovať tranzit a dočasný dovoz tovaru do tretích krajín bez platenia cla a iných dovozných poplatkov (DPH), bez obchodno-politických obmedzení a bez splnenia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín. Doba platnosti karnetu je maximálne jeden rok (12 mesiacov) a na území SR ho môže vystaviť výlučne SOPK.

Karnet ATA umožňuje bezcolný dočasný vývoz/dovoz tovaru najmä v týchto kategóriách:
- tovar určený na vystavenie alebo použitie na obchodných výstavách, prehliadkach a veľtrhoch alebo podobných podujatiach
- obchodné vzorky
- zariadenia na výkon povolania (napr. kamery televízneho štábu, hudobné nástroje orchestra a pod.).

Tovar dočasne dovezený na karnet ATA do krajiny určenia musí byť z tejto krajiny vyvezený späť v nezmenenom stave a v určenej lehote.

Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru je medzinárodný colný doklad osvedčujúci „pôvod tovaru“, t. j., že tovar bol vyťažený (suroviny), vypestovaný (rastlinný pôvod), vychovaný (živočíšny pôvod) alebo vyrobený v danej krajine alebo na colnom území. Pôvod tovaru je základná charakteristika tovaru pre colné účely z hľadiska identifikácie miesta jeho proveniencie – vzniku na území danej jednotlivej krajiny alebo regiónu, tzv. ekonomická štátna príslušnosť tovaru.

Ak britský dovozca požiada slovenského vývozcu o dodanie Osvedčenia o pôvode tovaru nepreferenčného), pracovisko SOPK ho vydá na základe jeho žiadosti a predložených podporných dokladov a schválených postupov. Rovnako bude postupovať aj pri žiadostiach o overenie dokladov v medzinárodnom obchode, napr. vývozných faktúr, dodacích listov, distribučných a agentúrnych zmlúv a pod.

Osvedčenie o pôvode tovaru slúži ako doklad pre colné konanie pri dovoze tovaru v krajine určenia a/alebo ako doklad pre akreditívne formy platby za dovezený tovar a pre licenčné konanie. Platnosť osvedčenia je jeden rok odo dňa jeho vystavenia.

V prípade záujmu viac info poskytne: Ing. Juraj Knopp, CSc., e-mail: juraj.knopp@sopk.sk