Obehové hospodárstvo a prechod na udržateľný model hospodárstva

07.11.2022

Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) je ekonomický systém, v ktorom sú produkty navrhnuté tak, aby v ekonomike vydržali čo najdlhšie, vďaka dizajnu, ktorý umožňuje opravu výrobkov, ich opätovné používanie a ľahkú separáciu materiálov na recykláciu. Produkty zákazníci nemusia vlastniť, ale vedia si ich požičať alebo zdieľať. Odpady v tomto systéme sa tým minimalizujú. Obehové hospodárstvo je v protiklade k lineárnemu modelu, pri ktorom vzniká nevyužitý odpad. Medzi dôvody, ktoré vedú spoločnosti k tomu, aby sa zaoberali témou obehového hospodárstva, patria zvyšujúce sa ceny primárnych nerastných surovín, ich dostupnosť, ako aj zvyšujúci sa tlak legislatívy. Aplikovanie princípov obehového hospodárstva v podnikoch môže mať výrazný vplyv na globálne otepľovanie, keďže ťažba a spracovanie materiálov tvorí zhruba polovicu celkových globálnych emisií skleníkových plynov. Preto zákazníci a obchodní partneri vo vyššej miere odmeňujú podniky s biznisovým modelom podporujúcim obehovosť a tým aj udržateľnosť.

V rámci snahy o prechod na udržateľný model hospodárstva a nadväzujúc na aktivity v oblasti zdrojovej efektívnosti prijala Európska komisia v roku 2015 Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo. Obsahuje konkrétne opatrenia pokrývajúce všetky články hodnotového reťazca od výroby cez spotrebu, opravu a repasáciu, nakladanie s odpadom až po návrat surovín naspäť do hospodárstva a ich využitie vo výrobnom cykle už v podobe druhotných surovín.

Spoločensky zodpovedné podnikanie je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností a interakcií s firemnými subjektmi. Medzi základné princípy patria najmä dobrovoľnosť, iniciatíva aktivít nad rámec vyžadovaný príslušnou legislatívou, celkové zlepšovanie kvality života, trvalo udržateľný rozvoj, pravidelná komunikácia so zainteresovanými subjektmi a tiež integrácia sociálnych a ekonomických hodnôt a parametrov do bežnej firemnej praxe.

Prvotným zmyslom existencie firmy a podnikania je, samozrejme, prinášanie zisku, no ani aplikácia zásad a princípov spoločensky zodpovedného podnikania nemusí znamenať zmenšenie tohto prvotného cieľa. Naopak, úžitok podnikania sa môže znásobiť, a to nielen pre samotný podnikateľský subjekt, ale aj pre okolie.

Pre firmu však existuje niekoľko výhod na trhu, ak sa správa spoločensky zodpovedne. Ide napríklad o zvýšenie príťažlivosti pre investorov, pretože vďaka zodpovednému podnikaniu je rozvoj dlhodobý, trvalý a udržateľný, lepšie budovanie značky a najmä reputácie firmy nielen na trhu, ale aj v spoločnosti a komunite, zvyšovanie dlhodobého potenciálu firmy napríklad z dôvodu všeobecnej priazne, ale aj zvýšenia motivácie zamestnancov pracovať pre firmu, znižovanie nákladov tlakom na efektívne využívanie zdrojov alebo zvyšovanie ziskov od spotrebiteľov z dôvodu lepšej reputácie, pretože spotrebitelia radšej nakupujú tovar a služby od spoločensky zodpovedných firiem.