Ochrana priemyselného vlastníctva ako pomoc pri raste firmy

09.05.2022

 

Nový cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselných práv InProTool zameraný na šírenie know-how a podporu ochrany duševného vlastníctva prvýkrát verejne predstavia podnikateľom a ostatným záujemcom na cezhraničnom workshope v Miškolci 12. mája 2022. Vyvinutý bol v rámci projektu piatich obchodných komôr z regiónov juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska. Hlavným partnerom projektu je Banskobystrická regionálna komora SOPK a partnerom Košická regionálna komora SOPK.

Kreativita, inovácie a ochrana duševného vlastníctva sú hybnou silou výkonnosti podnikov a jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje ich konkurencieschopnosť a následne rozvoj regiónov. V inovačnej výkonnosti Slovensko a Maďarsko však dlhodobo obsadzujú najnižšie priečky. Cieľom projektu Cezhraničný nástroj na prediagnostiku priemyselných práv (InProTool – Industrial Property cross-border pre-assessment tool) je efektívne prispieť k vytváraniu inovačného ekosystému. Obchodné komory regiónov Banská Bystrica, Košice, Novohrad, Heveš a Boršod – Abov – Zemplín spoločne vyvinuli novú online službu na prediagnostiku priemyselných práv pre podniky a jednotlivcov www.inprotool.eu. Služba je koncipovaná ako dotazník, ktorý na základe vašich odpovedí na sériu otázok následne vyhodnotí vaše potreby a formuluje odporúčania v danej oblasti.

Partneri projektu už absolvovali niekoľko interných tematických workshopov lektorovaných expertmi na rôzne oblasti ochrany priemyselného vlastníctva (základný prehľad autorských a priemyselných práv, patenty, úžitkové vzory, dizajny či oblasť ochranných známok, lôg a geografických označení). Lepšia znalosť firiem o svojom priemyselnom vlastníctve prispeje nielen k jeho lepšej ochrane a využitiu, ale umožní aj plne využiť z neho vyplývajúci potenciál a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na domácich aj zahraničných trhoch. Súčasťou workshopu bude predstavenie dobrého príkladu z praxe zástupcom podnikateľskej obce, kde práve ochrana priemyselného vlastníctva mala pozitívny vplyv na rast daného podniku.

Narastajúci význam podpory ochrany práv duševného vlastníctva silne vnímajú aj v košickom regióne, kde sa za posledné desaťročie výrazne posilnilo postavenie IT priemyslu, transferu znalostí, technológií a inovácií. V Košiciach pôsobia pri vybraných centrách výskumu aj univerzitné vedecké parky ako napr. Univerzitný park TECHNICOM, ktorý sa zameriava na inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií a ponúka služby podnikateľských inkubátorov pre start-up, spin-off a hi-tech firmy. Významnou súčasťou infraštruktúry výskumu a vývoja je aj novovzniknutý Cassovia New Industry Cluster zameraný na vývoj špičkových technológií združujúci verejnú správu, univerzity a nemocnicu či projekt výskumného centra progresívnych materiálov a technológií PROMATECH, ktorého hlavným partnerom je Slovenská akadémia vied.

Pre viac informácií o workshope v Miškolci, na ktorý vás pozývame, ako aj o záverečnej konferencii projektu v júni 2022 v Banskej Bystrici:
- sledujte stránku Košickej regionálnej komory SOPK: www.sopk.sk/ke alebo nás kontaktujte na: zuzana.fecova@sopk.sk.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
www.skhu.eu