Panelová konzultácia o nariadení o označovaní textilu

22.04.2024

Ak ste malá a stredná firma pôsobiaca v odvetví výroby a distribúcie textilu, pozývame Vás zapojiť sa do dotazníkového prieskumu (SME panel) o označovaní textilu.

Nie je potrebné sa nikam registrovať, stačí Vaše odpovede vyplniť anonymne na stránke. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby! Dotazník je dostupný aj v slovenskom jazyku. Vaše odpovede môžete zasielať ONLINE do 7. júna 2024. Kópiu Vašich odpovedí zašlite prosím na email: sopkueu@sopk.sk.

Základné info:
Uveďte 7-miestny identifikačný kód člena siete Enterprise Europe Network, ktorý Vám zaslal tento dotazník: SK00072

Komisia plánuje revíziu nariadenia o označovaní textilu (EÚ) 1007/2011 (TLR) v kontexte zavádzania stratégie EÚ pre trvalo udržateľný a obehový textil. Cieľom je aktualizovať súčasné ustanovenia a zaviesť špecifikácie v nových oblastiach označovania (napr. pokyny na starostlivosť, pôvod, veľkosť) a fyzického alebo digitálneho označovania textílií, pričom zvažuje aj ďalšie súčasné legislatívne iniciatívy týkajúce sa textílií ako je navrhované nariadenie o ekodizajne udržateľných výrobkov, návrh na revíziu rámcovej smernice o odpade alebo návrh smernice na posilnenie postavenia spotrebiteľov pri ekologickom prechode.

Hlavnými prvkami nariadenia sú:
- všeobecná povinnosť uvádzať úplné vláknové zloženie textilných výrobkov
- minimálne technické požiadavky na žiadosti o názov nového vlákna
- požiadavka uvádzať prítomnosť netextilných častí živočíšneho pôvodu
- výnimka uplatniteľná na zákazkové výrobky vyrobené samostatne zárobkovo činnými krajčírmi
- podávanie správ o implementácii, doložke o preskúmaní a štúdii o nebezpečných látkach, ktoré má vykonať Komisia.

Detailnejší popis: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/70b2fc01-a9dd-1874-2581-0d668a46c274

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk

Pozn.: Poskytnuté informácie a vyjadrené názory v rámci tohto prieskumu budú prísne dôverné a neposkytnú sa žiadnej tretej strane s výnimkou Európskej komisie. Všetky zhromaždené informácie