Panelová konzultácia o zásadách medzipodnikovej výmeny údajov – B2B data sharing

20.11.2018

Zapojte sa do panelovej diskusie EÚ, vyjadrite svoj názor a skúsenosti na tému B2B data sharing a súvisiace usmernenia formou krátkeho dotazníka. Vyplnenie vám nezaberie viac ako 3 minúty času.

Vyplnený dotazník nám, prosím, pošlite na adresu: sopkueu@sopk.sk najneskôr do 20. decembra 2018.

Bližšie info ku konzultácii: Iniciatíva digitálneho jednotného trhu má za cieľ zlepšiť dostupnosť údajov v hospodárstve:

  • údaje, ktorými disponuje verejný sektor
  • údaje, ktoré sú výsledkom vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov
  • údaje, ktorými disponujú spoločnosti.

 

Zvýšená dostupnosť údajov by mohla byť prospešná pre MSP, ktoré zvyčajne nemajú dostatok prostriedkov na ich získavanie. Zároveň príchod „inteligentných“ zariadení pripojených k internetu predstavuje nové výzvy týkajúce sa obchodného tajomstva, hospodárskej súťaže a pripisovania reálnej hodnoty. Základnom výmeny obchodných údajov by mala byť zmluvná sloboda.

Európska komisia tieto vznikajúce právne otázky podrobne analyzovala a dospela k záveru, že:

  • zmluvná sloboda je aj naďalej základom všetkých dohôd o používaní predmetov internetu vecí a údajov vyplývajúcich z týchto predmetov,
  • výmena by sa mala uskutočňovať na „dátových trhoch“,
  • rešpektovanie určitých zásad je nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže na týchto trhoch, t. j. na trhoch s predmetmi internetu vecí a s produktmi a službami, ktoré sa opierajú o iné ako osobné strojovo generované údaje vytvorené týmito predmetmi.

 

Zásady sa vzťahujú iba na iné ako osobné údaje, pretože spracovanie osobných údajov je dostatočne upravené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov a inými uplatniteľnými pravidlami. Na základe zásad sa spoločnosti vyzývajú, nech v príslušných zmluvách zabezpečia, aby:

  • boli transparentné v súvislosti s tým, kto má prístup k príslušným údajom a na čo sa používajú,
  • sa v najväčšej možnej miere uznala hodnota vytvorená každou zo strán (získavaním údajov, poskytovaním služieb, ak sú údaje vygenerované ako vedľajší produkt, atď.),
  • sa zahrnula ochrana obchodných tajomstiev a aktív duševného vlastníctva spoločnosti (napr. monitorovanie inteligentných výrobných robotov s cieľom porozumieť výrobným postupom alebo časom nečinnosti, čo umožňuje špekulácie o ekonomickej výkonnosti spoločnosti),
  • sa nesnažili narušiť hospodársku súťaž a najmä bránili spoločnostiam v obchodovaní s jedným poskytovateľom, napr. na základe formátov údajov alebo podobných údajov, ktoré sú použiteľné inými stranami len za dodatočné náklady.