Podpora pre začínajúcich poľnohospodárov a potravinárskych výrobcov - EIT Food Seedbed

17.02.2020

 

Radi by sme vás informovali o prebiehajúcom nábore na bezplatný program na podporu inovatívnych poľnohospodárskych a potravinárskych startupov v rámci EIT Food Seedbed. Program realizuje konzorcium EIT Food, viac ako 50 partnerov vrátane európskych spoločností, výskumných ústavov a univerzít, ktoré sa organizuje ako súčasť Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý je súčasťou Európskej komisie. EIT Food je najväčšou európskou iniciatívou na podporu inovácií v agropotravinárskom sektore. Potravinové programy EIT sú spolufinancované Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020.

EIT Food Seedbed podporuje ľudí, ktorí majú podnikateľské nápady v oblastiach súvisiacich s agropotravinárskym sektorom alebo už založili začínajúcu spoločnosť. Príjemcovia získajú odbornú podporu (školenie a mentorstvo) a finančnú podporu (náhrada cestovných nákladov za projektové bootcampy, stretnutia s mentormi a potenciálnymi zákazníkmi, až do 10 000 EUR a najlepší začínajúci podnikatelia tiež dostanú peňažné ceny udelené EIT Food). Jedinečným prvkom programu je podpora overovania uskutočniteľnosti podnikateľského nápadu a technických riešení prostredníctvom štruktúrovaného dialógu s potenciálnymi zákazníkmi, implementovaný na základe metodológie vyvinutej spoločnosťou EIT Food, v spolupráci s odbornými školiteľmi a inštruktormi.

Program je vedený v anglickom jazyku v 5 európskych centrách: v Poľsku, Severnom Írsku, Nemecku, Španielsku a Dánsku. Organizačný tím zahŕňa: Kráľovskú univerzitu v Belfaste, Univerzitu v Cambridge, Aarhus University, Varšavskú univerzitu a 7 vedúcich spoločností v agropotravinárskom sektore. Podrobné informácie o programe nájdete na oficiálnej webstránke  a na webovej stránke spoločnosti Seedbed Hub Warsaw, kde nájdete aj svedectvá o začínajúcich podnikoch a mentoroch, ktorí sa v minulom roku zúčastnili projektu Seedbed.

Webová stránka obsahuje aj odkaz na formulár prihlášky na start-up portáli F6S: https://www.f6s.com/seedbed2020/apply

Uzávierka prihlášok je 15. marca 2020 a silne odporúčame včasné predloženie. Uchádzači by mali predstaviť inovatívny nápad, ktorý má potenciál výrazne ovplyvniť ktorúkoľvek časť potravinárskeho odvetvia vrátane spôsobu výroby, dodávky, spotreby a recyklácie našich potravín. Okrem typických agropotravinárskych riešení môžu začínajúce podniky pôsobiť aj v oblastiach súvisiacich s potravinovým systémom vrátane:
- strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo a výrobu potravín
- logistiky
- obalov
- riešení IKT
- znižovania odpadu z potravín
- obchodných služieb
- sociálnych inovácií.

Program sa zameriava na držiteľov nápadov a začínajúcich podnikateľov, preto podporujeme najmä aplikácie od študentov a vedcov, ktorých podnikateľský nápad súvisí s ich technologickým výskumom, a jeho ďalší rozvoj si vyžaduje odborné obchodné zručnosti a kontakty s potenciálnymi zákazníkmi v rôznych európskych krajinách.

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte zaslať svoje otázky prostredníctvom webovej stránky aplikácie: https://www.f6s.com/seedbed2020