Povedomie o ESG (spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť podniku) a problémy s jeho vykazovaním

25.06.2024

Viac ako polovica (51 percent) súkromných spoločností v SR stále nevie o tom, že najväčšie firmy v Európskej únii musia už tento rok zbierať dáta a následne vykonávať nefinančný reporting ESG (spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť podniku). Nevedia ani, že v nasledujúcich rokoch sa postupne pridajú aj menšie firmy.

Ukázal to prieskum verejnej mienky z apríla 2024. Viac ako tretina (35 %) účastníkov aktuálneho prieskumu uviedla, že o novej povinnosti počula, ale detaily im zatiaľ nie sú známe, 12 % deklaruje, že o ESG sú informovaní a poznajú podrobnosti. Prieskum sa zaujímal aj o to, aká je aktuálne úroveň prípravy firiem na povinné reportovanie nefinančných údajov spojených s ESG. Polovica z nich priznáva, že nemá žiaden plán, resp. doteraz sa na problematiku nesústredila. Necelá pätina (18 %) spoločností uvádza, že sa aktívne pripravuje a plánuje implementáciu nových pravidiel. Len 4 % z oslovených deklarujú, že ich firmy sú už pripravené a majú implementované jednotlivé opatrenia.

Najčastejší názor, ktorý majú účastníci prieskumu na nové povinnosti okolo ESG, je, že ide o zbytočnú administratívnu záťaž (25 %). Necelých 21 % si vybralo výrok, že budú musieť venovať viac zdrojov a času na dodržiavanie týchto povinností. Niečo viac ako 15 % opýtaných sa domnieva, že ESG nebude mať žiaden význam pre ich podnikanie. Naopak, 14,6 % spoločností verí, že ESG im pomôže zlepšiť udržateľnosť a posilniť konkurencieschopnosť a 12 % uvádza, že je to pre nich príležitosť, ktorú podporujú.

Problémy s vykazovaním ESG
Viac ako 80 % spoločností nemá spoľahlivé metriky na meranie sociálnej zložky ESG, ktoré určuje nová európska smernica. Problémy majú aj s integráciou umelej inteligencie (AI) a nastavením spolupráce medzi ľuďmi a technológiami.

Hoci 93 % spoločností považuje ľudský faktor v rámci udržateľnosti za dôležitý, len 58 % je pripravených na tento trend reagovať. Faktory ESG sú čoraz dôležitejšie pre dlhodobú udržateľnosť a konkurencieschopnosť spoločností. Len 19 % spoločností, ktoré sa zapojili do celosvetovej štúdie, dokáže merať sociálnu zložku ESG a len tretina z nich má plán, ako tieto metriky nastaviť.

Podľa novej legislatívy budú firmy povinné sledovať a vykazovať metriky v oblasti vplyvu na zamestnancov. Ide napr. o údaje o rozmanitosti, rovnosti a inklúzii, ktoré sa týkajú zastúpenia žien a rôznych vekových kategórií vo vedení, rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, alebo informácie o vplyve práce na zdravie zamestnancov.