Predstavujeme Sekciu obehového hospodárstva SOPK

07.02.2023

Obehové hospodárstvo je založené na opätovnom využívaní a recyklovaní vecí. Ide o systém, v ktorom sa minimalizujú vstupy zdrojov, odpady, emisie a úniky energie prostredníctvom spomalenia, uzavretia a zúženia cyklov toku materiálu a energie. Prechod na obehové hospodárstvo je jednou zo strategických priorít SR do roku 2030.

Pomocnú ruku podnikateľom v oblasti obehového hospodárstva ponúka od októbra 2017 Sekcia obehového hospodárstva SOPK (do októbra 2022 Sekcia odpadového hospodárstva SOPK) s celoslovenskou pôsobnosťou.

Cieľom Sekcie obehového hospodárstva SOPK je:
- Podpora a ochrana svojich členov v problematike odpadov
- Podieľanie sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti obehového hospodárstva
- Informovanie členov o zmenách v legislatíve obehového hospodárstva a výklad vybraných častí zákonov
- Nadväzovanie a rozvíjanie obchodných kontaktov s obchodnými komorami a podobnými inštitúciami v tuzemsku a zahraničí
- Zabezpečovanie propagácie svojich členov v tuzemsku a v zahraničí
- Organizovanie vzdelávacích a informačných aktivít v oblasti odpadovej legislatívy

Efektívne využívanie zdrojov, odpadové hospodárstvo a predchádzanie vzniku odpadu, nakladanie s odpadom a jeho likvidácia vyústili do akčných plánov a smerníc o obehovom hospodárstve s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomík a vytvoriť zdravšie životné prostredie. V decembri 2019 predstavila Európska komisia novú stratégiu rastu s názvom Európska zelená dohoda, ktorej cieľom je transformovať hospodárstvo EÚ v záujme udržateľnej budúcnosti. Obehové hospodárstvo je jednou z kľúčových oblastí Európskej komisie zameranej na udržateľné využívanie zdrojov a tiež novú priemyselnú stratégiu postavenú na princípoch obehového hospodárstva. Obehová ekonomika je výhodou pre podnikanie v budúcnosti.

V prípade záujmu o viac informácií alebo o členstvo v Sekcii, kontaktujte:
Bratislavská regionálna komora SOPK
Ivana Kondášová, tajomníčka sekcie
Tel.: 02/4829 1247
E-mail: ivana.kondasova@sopk.sk