Preventívne opatrenia proti vplyvu nebezpečných látok na zdravie zamestnancov

23.07.2018

V európskych právnych predpisoch o ochrane zamestnancov je stanovená hierarchia opatrení, ktoré by mali zamestnávatelia prijať, aby sa vyhli ohrozovaniu zdravia zamestnancov nebezpečnými látkami.

V celej Európe prichádzajú mnohí zamestnanci do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami, ktoré im môžu spôsobiť ujmu na zdraví. Niektoré z nebezpečných látok sú už zakázané, stále však existuje veľké množstvo iných potencionálne škodlivých látok, ktoré sa bežne používajú. Zdravotné problémy spôsobené týmito látkami môžu mať v istých prípadoch akútne alebo dlhodobé následky. Riziko vystavenia sa nebezpečenstvu spôsobenom týmito látkami je vysoké najmä v oblastiach ako je zdravotná starostlivosť, čistenie a údržba, veterinárne služby, odpadové vody, práca v laboratóriu, záhradníctvo či poľnohospodárstvo. Je veľmi dôležité, aby zamestnávatelia chápali potenciálne riziká a prijali dostatočné preventívne opatrenia. Členské štáty, ako aj agentúra EU-OSHA vypracovali niekoľko modelov, ktoré majú malým a stredným podnikom pomôcť vypracovať hodnotenie rizík. 

V záujme bezpečnosti zamestnancov z hľadiska nebezpečných látok musia byť zamestnanci priebežne informovaní o: 

  • zisteniach hodnotenia rizík
  • nebezpečenstvách, ktorým sú vystavení
  • tom, aký to môže mať na nich účinok
  • tom, čo majú robiť, aby oni aj iní boli naďalej v bezpečí
  • tom, čo robiť v prípade úrazu alebo poruchy
  • tom, ako rozpoznať, že sa deje niečo nesprávne
  • tom, komu nahlasovať problémy
  • tom, čo robiť pri vykonávaní údržby
  • výsledkoch monitorovania expozície alebo sledovania zdravotného stavu.

Ďalšie informácie: 

Celý článok: https://osha.europa.eu/sk/themes/dangerous-substances