Psychosociálne riziká a stres pri práci

24.07.2018

Asi polovica európskych pracovníkov uvádza, že stres je pre nich na pracovisku bežný a často má za následok aj absenciu na pracovisku. Mnohé psychické problémy vrátane stresu bývajú často nepochopené a stigmatizované. Stres však netreba vždy vnímať ako osobitné zlyhanie jednotlivca, ale ako organizačnú záležitosť, čo umožní stres na pracovisku nielen eliminovať, ale mu aj predchádzať.

európskeho prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA), vyplýva, že približne polovica zamestnancov považuje pracovný stres na svojom pracovisku za bežný. Medzi najčastejšie uvádzané príklady pracovného stresu patrí reorganizácia práce alebo neistota zamestnania, dlhý pracovný čas, či vysoké pracovné zaťažovanie a obťažovanie a násilie na pracovisku. Psychosociálne riziká vznikajú napríklad v dôsledku zlej organizácie, plánovania práce. Zlé sociálne zázemie a zlý sociálny pracovný kontext môžu mať psychické, fyzické ale aj sociálne dôsledky, ako je napríklad vyhorenie, depresia, či rôzne choroby spôsobené stresom.

Podmienky, ktoré vedú k vzniku psychosociálnych rizík sú napríklad:

  • nadmerné pracovné zaťaženie;
  • odporujúce si úlohy a nedostatočne jasné vymedzenie úloh;
  • nedostatočné zapojenie pracovníka do rozhodovania o veciach, ktoré sa ho týkajú, a nedostatočný vplyv na spôsob vykonávania práce;
  • zle riadená organizačná zmena, neistota zamestnania;
  • neúčinná komunikácia, nedostatok podpory zo strany vedenia alebo kolegov;
  • psychické a sexuálne obťažovanie, násilie z tretej strany.

To následne vplýva negatívne na organizáciu a prejavuje sa celkovo nízkym výkonom, zvýšeným početom absencií, tzv. príliš dôslednou dochádzkou (zamestnanec príde do práce, keď je chorý a nie je schopný odvádzať požadovaný výkon) a zvýšenou mierou nehôd a úrazov. Stres súvisiaci s prácou môže prispievať k zvýšenej miere predčasného odchodu do dôchodku. Vnímate vo svojej spoločnosti takéto riziká? Pozrite si sprievodcu riadením stresu a psychosociálnych rizík a prečítajte si viac o psychosociálnych rizikách na pracovisku a ďalšie návody, ako im predchádzať.