Regionálna rozvojová agentúra Nitra spolu s SOPK pomáha podporiť podnikanie v regióne

09.10.2023

Regionálna rozvojová agentúra Nitra od svojho založenia pripravila pre podnikateľov a samosprávy stovky investičných i neinvestičných projektov. Počas uplynulých programových období zrealizovala množstvo školení, poradenskej a konzultačnej činnosti s cieľom identifikovať najvhodnejšie zdroje pre projektové zámery potenciálnych žiadatelov. To všetko s dôrazom na cieľ, ktorý si pri jej zakladaní stanovila Slovenská obchodná a priemyselná komora s Nitrianskym samosprávnym krajom v roku 2002, a to prispievať k vyváženému hospodársko-sociálnemu rozvoju územia Nitrianskeho kraja.

V súčasnosti sa ukazuje, že silným akcelerátorom rozvoja územia je aj schopnosť hospodárskych podnikov prinášať na trh inovácie, či už sociálne alebo technologické. V novom programovom období sa preto od Slovenska očakáva, že značnú čast eurofondov nasmeruje práve sem. Implementácia Politiky súdržnosti má na Slovensko priniesť investície, ktorých cieľom je rozšíriť naše výskumné a inovačné kapacity a tým podporiť rast produktivity nášho hospodárstva.

Znovu bude potrebné investovať do projektov, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť a pomôžu nám presadiť sa na medzinárodných trhoch. Podporené majú byť projekty účasti podnikov v medzinárodných klastroch, ale aj projekty, ktorých cieľom je rozšírenie kapacít na zavádzanie inovácií, nových obchodných modelov, nových technológií a moderných obchodných služieb.

Aj z týchto dôvodov Nitriansky samosprávny kraj hladá nové možnosti ako pomôcť podnikateľom na svojom území čerpať zdroje EÚ efektívnejšie. Pripravil preto koncept Asistenčných centier, ktoré postupne otvára v okresných mestách. Asistenčné centrum v Nitre otvoril na základe dlhodobého partnerstva so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Centrá majú, okrem iného, pomôcť podnikateľom lepšie sa pripraviť na zmenu, ktorá bude podľa Európskej komisie nevyhnutná. Slovensko čaká inovatívna transformácia priemyslu a tá si vyžaduje nielen dostatočné odborné zázemie a kapacity, ale aj schopnosť nachádzať nové riešenia pre staré problémy.

Za hosťujúcu štruktúru Asistenčného centra v Nitre si Nitriansky samosprávny kraj vybral Regionálnu rozvojovú agentúru Nitra (RRA Nitra), ktorú v roku 2002 spolu-zakladal so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Činnosť RRA Nitra od jej založenia spolu s krajom usmerňuje a  riadi aj Nitrianska regionálna komora SOPK a jej členovia majú významné zastúpenie v správnych a dozorných orgánoch RRA Nitra. Majú tak priamy dosah na aktivity a  fungovanie agentúry, ktoré môžu týmto spôsobom cielene smerovať práve k potrebám svojich členov. Významný podiel členskej základne Nitrianskej regionálnej komory SOPK tvoria malé a stredné podniky so sídlom v kraji a práve týmto podnikateľom bude Asistenčné centrum v Nitre tiež k dispozícii. Podnikatelia tu nájdu odborníkov, s ktorými môžu konzultovať svoj projektový zámer, oprávnenosť a vhodnosť projektových aktivít a súvisiacich výdavkov, ako aj prípravu samotného projektu od žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez proces realizácie a  implementácie až po fázu prípravy žiadosti o platbu a záverečný a následný monitoring zrealizovaného projektu.