Schéma Women TechEU podporí ženy podnikateľky v deep-tech sektoroch

11.08.2021

Sektor deep-tech tvorí takmer štvrtinu európskeho ekosystému start-upov, pričom hodnota európskych deep-tech firiem sa odhaduje na viac ako 700 mld. EUR. Počet žien aktívnych v tomto sektore je však nedostatočný.

 

Tým, že tieto technológie sú založené na prelomových vedeckých objavoch majú deep-tech firmy dlhší cyklus výskumu a vývoja, čo si často vyžaduje viac času a zdrojov ako iné start-upy. Mnohé z nich by počas prvých rokov svojho života neuspeli, ak by nedostali správnu a včasnú investičnú podporu. Ženy v odvetví deep-tech často narážajú na predsudky a stereotypy, ktoré sú pre technologické sektory pomerne bežné.

 

Európska únia preto prichádza v programe Horizont Európa s novou iniciatívou Women TechEU, ktorá je financovaná v rámci oblasti Európske inovačné ekosystémy. Táto schéma poskytne ženám podnikateľkám prvotriedny koučing a mentoring, ako aj cielené financovanie na posun svojho biznisu o úroveň vyššie.

 

Women TechEU ponúka:

  • finančnú pomoc firme vo forme individuálneho grantu vo výške 75 tis. EUR na podporu prvých krokov v inovačnom procese firmy, ako aj na jej rast
  • mentoring a koučing poskytovaný prostredníctvom Služieb akcelerácie podnikania (Business Acceeleration Services – BAS), ktoré poskytuje Európska rada pre inovácie (EIC) v rámci nového Programu pre ženy podnikateľky. Jeho súčasťou je aj cielený networking a prezentácie pred panelmi investorov
  • možnosti účastí na cielených aktivitách, ktoré pripravuje InvestEU a Enterprise Europe Network

 

Prvá výzva, ktorá bola spustená 13. júla podporí max. 50 sľubných start-upov vedených ženami. Uzávierka výzvy je 10. november 2021 o 17:00.

 

Viac informácií je k dispozícii na tomto odkaze.