Sekcia odpadového hospodárstva pri SOPK

18.12.2017

Na základe iniciatívy Bratislavskej regionálnej komory SOPK v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., v súlade s §14 ods. 1 zákona č. 9/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a čl. 10 ods. 1 a 2 Stanov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vznikla v októbri 2017 Sekcia odpadového hospodárstva pri SOPK so sídlom v Bratislavskej regionálnej komore s pôsobnosťou pre celú SR.

Odpadové hospodárstvo je jednou z nosných tém v oblasti environmentálnej politiky EÚ a zároveň je odvetvím, ktoré má dosah na široký okruh podnikateľov. Časté zmeny v národnej i nadnárodnej legislatíve, ktorá ho priamo aj nepriamo reguluje, obvykle generujú zvýšené náklady a administratívne povinnosti najmä pre podnikateľov ako povinné subjekty.

Cieľom Sekcie odpadového hospodárstva je podpora a ochrana jej členov, podieľanie sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v danej oblasti, nadväzovanie a rozvíjanie obchodných kontaktov s obchodnými komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku a zahraničí (organizovanie hospodárskych a obchodných misií a delegácií), zabezpečovanie propagácie jej členov v tuzemsku a v zahraničí vrátane účasti na výstavách a veľtrhoch a organizovanie vzdelávacej, informačnej a konzultačnej činnosti. Úlohou sekcie je zároveň vytvoriť synergiu medzi podnikateľmi a hľadať aj nové možnosti vzájomnej komunikácie a spolupráce s tvorcami legislatívy, mestami a obcami.

Súčasťou aktivít sekcie bude účasť na národných aj medzinárodných konferenciách a iných podujatiach zameraných na hospodárenie s odpadom. Významnou súčasťou sekcie bude aj vzdelávacia činnosť zameraná na rôzne cieľové skupiny. Ambíciou sekcie je pravidelná spolupráca s tvorcami legislatívy a podieľanie sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti odpadového hospodárstva na všetkých úrovniach.

Predsedom novovzniknutej Sekcie odpadového hospodárstva pri SOPK sa stal RNDr. Michal Sebíň, PhD. zo spoločnosti NATUR-PACK, a.s., podpresedom RNDr. Roman Šterbák zo spoločnosti Orange Slovensko, a.s..
Ďalšími členmi predstavenstva sú:
Ing. Milan Kňážek zo spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.
Mgr. Martin Kovačíč zo spoločnosti EKOS PLUS s.r.o.
RNDr. Róbert Polc, PhD. zo spoločnosti Slovnaft, a.s.
Ing. Juraj Majtán z Bratislavskej regionálnej komory SOPK

V prípade záujmu o ďalšie info:
Stanovy Sekcie odpadového hospodárstva
Prihláška do Sekcie odpadového hospodárstva

Kontakt:
Mgr. Daniela Grznárik
tajomníčka Sekcie odpadového hospodárstva
tel: 02/ 48291297
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk