Široké portfólio certifikačných služieb SOPK

12.01.2021

Do širokého portfólia certifikačných služieb, ktoré SOPK poskytuje celej podnikateľskej verejnosti v SR bez ohľadu na členstvo v komore, patrí:
- vydávanie osvedčení o nepreferenčnom pôvode tovaru
- vydávanie osvedčení o udalosti vis major (tie vo zvýšenej miere využívajú podnikatelia v súčasnosti v súvislosti so šírením nového koronavírusu)
- osvedčenia o voľnom predaji.

V neposlednom rade je to aj tzv. vidovanie (pečiatka „videné – Seen“) faktúr, dodacích listov, cenníkov, zmlúv (kúpne, distribútorské, agentúrne) atď., ktoré vydávajú súkromné spoločnosti
so sídlom na území SR.

V prípade, že sa o uvedených certifikátoch potrebujete poradiť resp. ich vystaviť, viac info poskytne: Ing. Juraj Knopp, CSc., e-mail: juraj.knopp@sopk.sk