Slovenská obchodná a priemyselná komora má 30 rokov

13.07.2022

Pred 30. rokmi, 1. júla 1992, začala svoju činnosť Slovenská obchodná a priemyselná komora. Je najstaršia a stále najreprezentatívnejšia inštitúcia zastupujúca záujmy podnikateľov. Je jediná podnikateľská inštitúcia, ktorá má vybudovanú regionálnu štruktúru, keď v každom krajskom meste sídli jej regionálna komora. Významnou mierou prispela k nasmerovaniu Slovenska do európskych štruktúr, keď sa podieľala na vstupe Slovenska do OECD, Európskej únie aj do eurozóny.

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vznikla v roku 1992, ešte pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky, na základe zákona SNR č. 9/1992 Zb., o obchodných a priemyselných komorách ako verejnoprávna inštitúcia, predstaviteľ trhovej ekonomiky, symbol súkromného vlastníctva a rozvoja podnikateľských štruktúr na Slovensku. „Ukázalo sa, že sme boli predvídaví, dokázali sme správne vyhodnotiť vtedajší vývoj, keď sme už na prelome rokov 1991 a 1992 začali pripravovať rozdelenie vtedajšej Československej obchodnej a priemyselnej komory. V okamihu vzniku samostatnej Slovenskej republiky tak už mala SOPK vybudovanú efektívnu regionálnu štruktúru zabezpečujúcu pre podnikateľské subjekty každodenný servis, nadviazala kontakty nielen s rodiacou sa domácou podnikateľskou sférou, ale aj v rámci medzinárodných ekonomických a komorových štruktúr,“ pripomína Peter Mihók, ktorý na čele SOPK stojí od jej začiatku a bol aj jej prvým zamestnancom.

Prvé Zhromaždenie delegátov SOPK 23. júna 1992 schválilo základné dokumenty potrebné na činnosť: stanovy, volebný poriadok, finančný plán, výšku členských príspevkov a Rozhodcovský poriadok Rozhodcovského súdu SOPK. Zvolilo členov Predstavenstva SOPK, predsedu, troch podpredsedov, generálneho tajomníka a členov dozornej rady. Predseda SOPK Peter Mihók sa stal podpredsedom Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory (ICC WCF) so sídlom v Paríži a následne aj viceprezidentom Združenia európskych obchodných a priemyselných komôr Eurochambres so sídlom v Bruseli.

OECD, Európska únia, eurozóna
SOPK zohrala tiež významnú úlohu v prístupovom procese Slovenska do OECD. Vytvorila Slovenský výbor BIAC pri OECD, ktorý výraznou mierou pomohol pri vstupe do tejto prestížnej medzinárodnej inštitúcie. Vytvorenie Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky pod predsedníctvom SOPK – aj toto prispelo k úspešnej implementácii podmienok Európskej únie a bezporuchovému začleneniu slovenskej ekonomiky do vnútorného trhu EÚ.

Viac o SOPK nájdete na našej stránke https://www.sopk.sk