SME panel - hodnotenie právnych predpisov v oblasti materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami

08.03.2019

 

Pracujete s potravinami alebo materiálmi, ktoré prichádzajú do styku s potravinami? Chcete ovplyvniť zmeny právnych predpisov EÚ? Pozývame Vás zapojiť sa do SME panela vyplnením DOTAZNÍKA. Vaše odpovede nám zasielajte do 26. apríla 2019 na email: sopkueu@sopk.sk.

Kto by sa mal zapojiť? Cieľovou skupinou sú MSP - výrobcovia potravín, výrobcovia východiskových materiálov, distribútori, laboratóriá, poskytovatelia stravovacích služieb, maloobchodníci.

Materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami (Food Contact Materials - FCMs) sú všetky materiály a predmety, ktoré sú určené na to, že prídu do styku s potravinami, respektíve to možno v ich prípade očakávať. Zahŕňa to materiály používané pri profesionálnej výrobe potravín, príprave, skladovaní a distribúcii, ako aj potravinové obaly, kuchynský a stolový riad. Na výrobu materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami sa môže použiť široká škála materiálov ako sklo, kov, papier, plasty. V konečných výrobkoch sa však používajú aj lepidlá, tlačiarenské farby a nátery, ako aj kompozitné materiály.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1935/2004 poskytuje harmonizovaný právny rámec EÚ pre FCM. Stanovuje hlavné ciele právnych predpisov FCM:

  • zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov
  • zabezpečiť účinné fungovanie trhu EÚ, t. j. vyhýbať sa obmedzeniam, clám alebo vytváraniu podmienok nerovnakej a nekalej hospodárskej súťaže.

 

Okrem toho všeobecné požiadavky vyžadujú, aby všetky FCM boli vyrobené v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby za bežných alebo predvídateľných podmienok používania nedošlo k prenosu ich zložiek do potravín v množstvách, ktoré by mohli:

  • ohroziť zdravie ľudí alebo
  • spôsobiť neprijateľnú zmenu v zložení potravín alebo
  • spôsobiť zhoršenie organoleptických vlastností – napríklad chuti a vône potraviny.

 

S cieľom zohľadniť technologický vývoj, Nariadenie č. 1935/2004 zaviedlo aktualizovaný zoznam materiálov a látok povolených na výrobu FCM. Každý, kto chce umiestniť FCM vyrobenú s látkou neuvedenou na trh, musí požiadať príslušný orgán členského štátu. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytuje stanovisko k bezpečnosti látky. Ak je stanovisko priaznivé, Komisia môže túto látku povoliť. Členské štáty musia uplatňovať zásadu vzájomného uznávania: akýkoľvek výrobok, ktorý sa zákonne predáva v jednej krajine EÚ, sa môže predávať v inej krajine. Platí to aj vtedy, ak výrobok nie je úplne v súlade s technickými pravidlami druhej krajiny.

Európska komisia začala hodnotenie nariadenia FCM s cieľom ďalej zlepšovať právne predpisy. Celkovým účelom tohto hodnotenia je posúdiť, či súčasný legislatívny rámec EÚ pre FCM je dostačujúci. Cieľom analýzy je posúdiť ako postupy a procesy Nariadenia prispievajú k ochrane ľudského zdravia a zabezpečujú účinné fungovanie vnútorného trhu.

Tento prieskum zhromažďuje údaje od malých a stredných podnikov, skúma ich informovanosť o všeobecných požiadavkách právnych predpisov a názory na ich fungovanie. Prieskum ďalej zhromažďuje informácie o tom, ako právne predpisy ovplyvňujú podniky v rámci dodávateľského reťazca. To zahŕňa výrobcov východiskových materiálov, distribútorov, laboratóriá špecializujúce sa na dodržiavanie predpisov, poskytovateľov stravovacích služieb a maloobchodníkov.