SOPK pomáha firmám zorientovať sa v legislatíve odpadového hospodárstva

06.10.2020

Odpadové hospodárstvo je jednou z prioritných tém v oblasti environmentálnej politiky EÚ. Neustále zmeny nielen na európskej úrovni, ale aj na Slovensku spôsobujú ťažšiu orientáciu v tejto oblasti. V rámci SOPK podáva podnikateľom pomocnú ruku v tejto oblasti najmä Sekcia odpadového hospodárstva SOPK, ktorá aktívne funguje od jej vzniku v septembri 2017 pri Bratislavskej regionálnej komore SOPK.

Cieľom sekcie je predovšetkým podpora a ochrana našich členov v problematike odpadu, podieľanie sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, informovanie členov o zmenách v odpadovej legislatíve, nadväzovanie a rozvíjanie obchodných kontaktov s obchodnými komorami a podobnými inštitúciami v tuzemsku a v zahraničí, propagácia našich členov v tuzemsku a v zahraničí vrátane účasti na výstavách a veľtrhoch a organizovanie vzdelávacích aktivít v oblasti odpadovej legislatívy. Ciele Sekcie odpadového hospodárstva sa nám darí aj vďaka spolupráci členov sekcie plniť.

Počas doterajšej činnosti sekcie sme zrealizovali nasledovné aktivity:
- Informačný seminár Povinnosti pre podnikateľov z pohľadu rozšírenej zodpovednosti výrobcov vo vzťahu k obalom a neobalovým výrobkom a navrhované zmeny od 1. 1. 2018
- Webinár na tému Aktuálna legislatíva v odpadovom hospodárstve z pohľadu podnikateľov a aktuálne zmeny.
- Informačno-inšpiratívne exkurzie do spoločnosti Vetropack Nemšová s.r.o., Slovnaft a.s. a v tomto roku aj do podniku, ktorý je najväčším spracovateľom recyklovaného PET odpadu na Slovensku, firmy General Plastic a.s.

V októbri pripravujeme webinár na tému Inteligentná mobilita, kde budeme diskutovať o udržateľnej mobilite v Holandsku, situácii na Slovensku a tiež o tom, ako môže elektromobilita prispieť k udržateľnej obnove ekonomiky a jej následnému rastu.

V prípade záujmu vám viac info rada poskytne: p. Ivana Kondášová, tajomníčka Sekcie odpadového hospodárstva SOPK, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk