Verejná konzultácia - hodnotenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu za roky 2014 – 2020

08.03.2023

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o hodnotení EFRR a KF za roky 2014 – 2020. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 18 január 2023 - 12 apríl 2023

Cieľová skupina:
- zainteresované strany priamo zapojené počas programového obdobia 2014 – 2020
- zainteresované strany zapojené do riadenia operačných programov
- zainteresované strany zapojené do poskytovania operácií EFRR a KF ako predkladatelia projektov alebo príjemcovia
- priami príjemcovia EFRR a KF
- monitorovacie, kontrolné a hodnotiace orgány

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory zainteresovaných strán. V tomto hodnotení sa posudzujú výsledky projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rokoch 2014 – 2020. Preskúma sa v ňom účinnosť, efektívnosť a vplyv podporovaných investícií, ich koherentnosť s inými politikami, ich relevantnosť a pridaná hodnota EÚ. Cieľom hodnotenia je identifikovať:
- faktory, ktoré prispeli úspechu alebo neúspechu týchto investícií v rôznych sociálno-ekonomických podmienkach
- osvedčené postupy,
- to, ako tieto fondy prispeli k rastu, udržateľnému rozvoju a tvorbe pracovných miest

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13301-Europsky-fond-regionalneho-rozvoja-a-Kohezny-fond-na-roky-2014-2020-hodnotenie-ex-post/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk