Verejná konzultácia - hodnotenie Európskej stratégie pre oblasť osôb so zdravotným postihnutím 2010-2020

11.09.2019

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 31. júl 2019 - 23. október 2019  

Cieľová skupina: Začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti je vecou všeobecného záujmu, a preto sa všetci občania a organizácie vyzývajú, aby sa zapojili do tejto konzultácie. Zainteresované stany sú:
1) Spoločnosti a podniky pôsobiace v oblasti poskytovania služieb osobám so zdravotným postihnutím alebo pôsobiace v oblasti podporných technológií
2) Osoby so zdravotným postihnutím a ich rodiny
3) Organizácie aj mimovládne aktívne zastupujúce osoby so zdravotným postihnutím
4) Verejná správa na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a miestnej úrovni zapojená do sociálnej politiky a/alebo zodpovedná za riadenie a implementáciu európskych fondov (najmä Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja)
5) Sociálni pracovníci

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti. Komisia by chcela poznať stanovisko občanov a zainteresovaných strán k činnostiam, ktoré EÚ vykonáva od roku 2010 v súvislosti s vykonávaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na úrovni EÚ a lepším začlenením osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Tieto činnosti sa uskutočňovali prostredníctvom širokého súboru iniciatív, ktoré sú súčasťou Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 - 2020.
Zhromaždené informácie sa použijú na hodnotenie toho, čo sa dosiahlo. Tiež ako v budúcnosti zlepšiť a zefektívniť politiku zdravotného postihnutia.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4958882/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk