Verejná konzultácia - Hodnotenie smernice 2006/54 /ES implementujúcej princíp o „rovnakej mzde“

25.03.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 11. január 2019 - 5. apríl 2019

Cieľová skupina: široká škála zainteresovaných strán vrátane občanov, občianskych združení a organizácií, verejných a správnych orgánov, profesijných a podnikateľských združení, odborových zväzov a združení, združení žien, národných orgánov pre rovnosť, inšpektorátov práce, akademických pracovníkov, organizácií na financovanie výskumu a univerzít

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti o fungovaní a vykonávaní zásady rovnakého odmeňovania, ktorá je zakotvená v Zmluve EÚ a ďalej v Smernici o prepracovaní rodovej rovnosti z roku 2006 a 2014, najmä na:
• nedostatok opatrení na zabezpečenie transparentnosti
• rozdiely vo využívaní rodovo neutrálnych systémov hodnotenia a klasifikácie pracovných miest v celej EÚ
• fungovanie existujúcich noriem na ochranu obetí diskriminácie v odmeňovaní na základe pohlavia, najmä práva na odškodnenie obetí a odrádzajúcich účinkov sankcií.
 
V novembri 2017 Komisia prijala akčný plán na riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, zlepšenie rodovej rovnosti a riešenia základných príčin rozdielov v odmeňovaní. Akčný plán obsahuje široký a ucelený súbor opatrení, ktoré sa majú uskutočniť do konca funkčného obdobia súčasnej Komisie.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk