Verejná konzultácia o duševnom vlastníctve – preskúmanie pravidiel EÚ v oblasti priemyselného dizajnu

30.06.2021

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 29. apríl 2021 - 22. júl 2021     

Cieľová skupina  v danej oblasti politík:
• všetky priemyselné odvetvia, podniky a dizajnéri vlastniaci/vytvárajúci dizajny (vrátane dizajnérskych a tvorivých priemyselných odvetví, malých a stredných podnikov, jednotlivých pôvodcov dizajnu)
• orgány a združenia, ktoré zastupujú rôzne hospodárske odvetvia vrátane dizajnérskych a tvorivých priemyselných odvetví, malých a stredných podnikov, jednotlivých pôvodcov dizajnu, vlastníkov dizajnových práv
• právnici a odborní zástupcovia v oblasti dizajnového práva
• vnútroštátne úrady duševného vlastníctva
• široká verejnosť, spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie, združenia občianskych práv

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme, zozbierať podklady a stanoviská, o ktoré sa bude opierať preskúmanie nariadenia o dizajnoch Spoločenstva a smernice o dizajnoch. Preskúmanie nadväzuje na dôkladné hodnotenie právnych predpisov EÚ o ochrane dizajnov. Tieto právne predpisy fungujú správne. Existujú však určité nedostatky, ktoré treba vyriešiť, aby bol právny rámec moderný a pripravený na digitálny vek.

Komisia vo svojom oznámení z 25. novembra 2020 s názvom „Maximálne využitie inovačného potenciálu EÚ – Akčný plán pre oblasť duševného vlastníctva na podporu obnovy a odolnosti EÚ“ oznámila, že po úspešnej reforme právnych predpisov EÚ o ochranných známkach preskúma právne predpisy EÚ o ochrane dizajnov.

Touto iniciatívou sa aktualizujú pravidlá EÚ o ochrane dizajnov. Práva na dizajn chránia vzhľad výrobku, ktorý vyplýva z charakteristických znakov, ako je jeho tvar, farby alebo materiály, pred neoprávneným použitím. Cieľom iniciatívy je:
• modernizovať, objasniť a posilniť ochranu dizajnov,
• zabezpečiť, aby bola ochrana dizajnov v celej EÚ prístupnejšia a cenovo dostupnejšia,
• zabezpečiť, aby pravidlá EÚ a vnútroštátne pravidlá, ktorými sa riadi ochrana dizajnov, boli viac kompatibilné,
• ďalej zosúlaďovať pravidlá EÚ o ochrane dizajnu náhradných dielov používaných na opravu.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Review-of-the-Designs-Directive/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk