Verejná konzultácia o environmentálnom vplyve odpadového hospodárstva

11.07.2022

 

Ak ste malá a stredná firma, pozývame Vás zapojiť sa do verejnej konzultácie o environmentálnom vplyve odpadového hospodárstva a revízii rámca EÚ pre odpadové hospodárstvo. Vyjadrite svoj názor poskytnutím spätnej väzby!

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj v slovenskom jazyku formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 24. máj 2022 - 16. august 2022

Cieľová skupina:
- jednotlivci (občania), organizácie (školy, úrady atď.) a spoločnosti produkujúce odpad, ktoré by mali separovať odpad, aby sa umožnil jeho efektívny separovaný zber
- spoločnosti a organizácie zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom
- výrobcovia vyrábajúci tovar, ktorý sa nakoniec stane odpadom
- dodávatelia surovín
- dovozcovia a distribútori produktov
- aktéri opätovného použitia (podniky alebo charitatívne organizácie)

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, skúsenosti a názory na revíziu rámcovej smernice o odpadoch, na možné vplyvy (hospodárske, sociálne a environmentálne) alternatívnych opatrení, zhromaždiť príklady osvedčených postupov. Cieľom revízie je navrhnúť právne záväzné ciele na zníženie plytvania potravinami.

Rámcovou smernicou o odpade sa chráni verejné zdravie a životné prostredie prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a zlepšením triedeného zberu. Konkrétne ide o uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva EÚ, v zmysle ktorej sa uprednostňuje predchádzanie vzniku odpadu a opätovné použitie pred zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadu.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmentalny-vplyv-odpadoveho-hospodarstva-revizia-ramca-EU-pre-odpadove-hospodarstvo/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk

Ak by ste mali otázky alebo problém pri vypĺňaní, kontaktujte nás:
- Daniela Širáňová
- t.: 02/54433272, e: sopkueu@sopk.sk