Verejná konzultácia o formalitách pre cezhraničný pohyb tovaru EÚ - Prostredie jednotného okna EÚ pre colné orgány

04.12.2018

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 09. október 2018 - 16. január 2019

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy zaoberajúci sa cezhraničným pohybom tovaru, vnútroštátne colné správy v európskych členských štátoch a iné vnútroštátne orgány,  obchodné a podnikateľské združenia, IT odborníci, organizácie aktívne v medzinárodnom obchode

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám zapojeným do cezhraničného pohybu tovaru a širšej verejnosti príležitosť vyjadriť sa k všetkým prvkom, na ktoré sa vzťahuje hodnotenie vplyvu: vymedzenie problému a príslušné hnacie sily / príčiny, otázka subsidiarity a pridanej hodnoty intervencie na úrovni EÚ, predbežné možnosti opatrení a politických balíkov. Súčasťou štúdie pre Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu Európskej komisie je poskytnúť dôkazy o možnej novej iniciatíve na vytvorenie integrovaného a koherentného elektronického prostredia pre colné služby s jednotným oknom.

Presnejšie, konzultácia sa zameriava na procesy súvisiace s regulačnými požiadavkami colných a iných orgánov (zdravie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, rybné hospodárstvo atď.), ktoré sa musia splniť pri preprave tovaru cez hranice EÚ. Prieskum kladie niekoľko otázok ohľadne názorov na aktuálnu situáciu, priority a očakávania budúcich zmien.

"Jednotné okno" je zariadenie, ktoré umožňuje stranám zapojeným do obchodu a dopravy predložiť štandardizované informácie a dokumenty s jedným vstupným bodom, aby splnili všetky regulačné požiadavky týkajúce sa dovozu, vývozu a tranzitu.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk