Verejná konzultácia o hodnotení nástrojov štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a vidiecke oblasti

18.06.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 26. apríl 2019 - 19. júl 2019

Cieľová skupina: zainteresované strany ako
- verejné orgány zodpovedné za poskytovanie štátnej pomoci v členských štátoch EÚ
- príjemcovia pomoci v sektoroch poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach
- organizácie poľnohospodárov a lesníkov
- inštitúcie zaujímajúce sa o poľnohospodársku politiku (združenia v poľnohospodárskom sektore, mimovládne organizácie a iné organizácie zastupujúce poľnohospodárske, environmentálne, správne alebo vidiecke otázky,
- odborníci, expertné skupiny, poradenské spoločnosti
- všeobecná verejnosť

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti.

Podnik, ktorý dostáva verejnú podporu, získava výhodu oproti svojim konkurentom na vnútornom trhu. Zmluva EÚ preto vo všeobecnosti zakazuje štátnu pomoc. Komisia však môže za určitých podmienok povoliť štátnu pomoc, najmä z dôvodov hospodárskeho rozvoja alebo zlyhania trhu. Členské štáty musia vo všeobecnosti oznámiť štátnu pomoc Komisii. Komisia posudzuje notifikovanú pomoc na základe usmernení a prijíma rozhodnutie o jej povolení. Na zjednodušenie postupov štátnej pomoci však môže Komisia prijať nariadenia, ktorými sa z oznamovacej povinnosti vynímajú určité kategórie pomoci („nariadenia o skupinovej výnimke“).

Pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a vidiecke oblasti bol vytvorený osobitný rámec pravidiel štátnej pomoci. Tento rámec zahŕňa usmernenia o štátnej pomoci, ako aj nariadenie o skupinovej výnimke. Platnosť týchto dvoch nástrojov sa však skončí na konci roka 2020 a je potrebné ich nahradiť novými usmerneniami a novým nariadením na obdobie rokov 2021 až 2027. V tejto súvislosti Komisia vykonáva hodnotenie plnenia súčasných pravidiel a vypracuje hodnotenie vplyvu s cieľom pripraviť budúci rámec štátnej pomoci.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2039310/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk