Verejná konzultácia o hodnotení obchodných noriem pre poľnohospodárske výrobky (nariadenie EÚ č. 1308/2013)

12.08.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 22. júl 2019 - 14. október 2019  

Cieľová skupina: široká škála zainteresovaných strán
1. spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie
2. poľnohospodári a organizácie poľnohospodárov
3. nadväzujúce odvetvia a maloobchodný sektor
4. verejné orgány zodpovedné za implementáciu obchodných noriem v členských štátoch EÚ
5. mimovládne organizácie a iné organizácie občianskej spoločnosti zastupujúce poľnohospodárske otázky na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a miestnej úrovni
6. akademická obec, odborníci, think tanky, poradenské služby
7. široká verejnosť

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti. Reformovaná organizácia spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, ktorá je v prevádzke od roku 2014, zahŕňa obchodné normy podľa sektorov alebo výrobkov. Tieto normy sú súčasťou politiky kvality poľnohospodárskych výrobkov. Ich účelom je zohľadniť očakávania spotrebiteľov a prispieť k zlepšeniu ekonomických podmienok výroby a odbytu poľnohospodárskych výrobkov a ich kvality.

Účelom tohto hodnotenia je určiť, do akej miery súčasné obchodné normy EÚ dosahujú stanovené ciele a sú užitočné pre zúčastnené strany, ako aj posúdiť potrebu a smerovanie zmien s cieľom zlepšiť uplatňovanie politiky. Táto verejná konzultácia by mala zhromažďovať názory všetkých zainteresovaných strán, a tým prispievať k dôkazovým základom tohto hodnotenia.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk