Verejná konzultácia o hodnotení opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) uplatniteľných na sektor vína

29.04.2019

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 7. marec 2019 - 30. máj 2019

Cieľová skupina: zainteresované strany ako:
- poľnohospodári a organizácie poľnohospodárov
- združenia v poľnohospodárskom sektore, priemyselné odvetvia
- maloobchodný sektor
- verejné orgány zodpovedné za vykonávanie opatrení CAP v členských štátoch EÚ
- mimovládne organizácie a iné organizácie občianskej spoločnosti, ktoré zastupujú poľnohospodárske hospodárske otázky na úrovni EÚ, vnútroštátnej a miestnej
- odborníci, konzultanti.

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti. Reformovaná spoločná poľnohospodárska politika (Common Agricultural Policy-CAP), ktorá sa začala v roku 2014 a v plnej miere bola implementovaná v roku 2015, zaviedla nový súbor politických nástrojov v rámci svojho prvého piliera (priame platby poľnohospodárom) a druhého piliera (rozvoj vidieka). Tieto zmeny mali pomôcť životaschopnej výrobe potravín, environmentálnemu výkonu a vyváženému územnému rozvoju poľnohospodárstva EÚ.

Toto hodnotenie je zamerané na posúdenie vplyvu opatrení CAP uplatniteľných na sektor vína. Zameriava sa na špecifické ciele zvyšovania príjmov z poľnohospodárstva, trhovej rovnováhy vrátane obchodovateľnosti, kvality a konkurencieschopnosti. Konzultačné činnosti v rámci tohto hodnotenia by preto mali poskytnúť informácie o tom, ako tento nový súbor politických nástrojov uplatňovaných v sektore vinohradníctva a vinárstva plní svoje stanovené ciele, poskytnúť odpovede na otázky vo verejnej sfére a poskytnúť solídny dôkazový základ pre závery hodnotenia.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5455226/public-consultation_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk