Verejná konzultácia o hodnotení politiky poľnohospodárskej podpory EÚ

16.06.2020

 

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 8. máj 2020 - 11. september 2020

Cieľová skupina: široká škála zainteresovaných strán vrátane
- firmy v poľnohospodárskom sektore
- združenia, ktoré majú záujem o poľnohospodársku politiku
- verejné orgány zodpovedné za vykonávanie opatrení CAP v členských štátoch EÚ
- spotrebiteľské organizácie
- mimovládne organizácie a iné organizácie občianskej spoločnosti zastupujúce poľnohospodárske hospodárske otázky na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a miestnej úrovni
- občania

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme a zozbierať informácie, názory a skúsenosti na relevantnosť a pridanú hodnotu politiky EÚ v oblasti poľnohospodárskej propagácie. Cieľom tejto politiky je podpora európskeho poľnohospodárskeho odvetvia propagáciou poľnohospodárskych výrobkov EÚ na vnútornom trhu a v tretích krajinách prostredníctvom organizovania a spolufinancovania propagačných akcií, informačných kampaní a misií na vysokej úrovni s cieľom zvýšiť informovanosť o kvalitách výrobkov.

Reformovaná spoločná poľnohospodárska politika (CAP), ktorá sa začala plne uplatňovať v roku 2014 v roku 2015, zaviedla nový súbor politických nástrojov v rámci svojho prvého a druhého piliera s cieľom zvýšiť životaschopnú výrobu potravín, environmentálne správanie a vyvážený územný rozvoj poľnohospodárstva v EÚ. Zámerom verejnej konzultácie je zhromaždiť údaje, pokiaľ ide o zvýšenie predaja a povedomia spotrebiteľov, a o problémoch, ktoré sa vyskytli v súvislosti s vykonávaním nástrojov CAP.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1859-Evaluation-of-the-EU-agricultural-promotion-policy/public-consultation

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk