Verejná konzultácia o hodnotení Smernice o strategickom environmentálnom hodnotení

22.05.2018

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 23 apríl 2018 - 23 júl 2018

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy, organizácie, verejné inštitúcie s názorom na životné prostredie a jeho ochranu

Cieľ konzultácie: získať názory a spätnú väzbu na to, ako sa smernica SEA (Strategic Environmental Assessment) vníma a vykonáva, vrátane hodnoty jednotnej legislatívy EÚ vyžadujúcej environmentálne hodnotenie určitých plánov a programov, a hodnotu príležitosti, ktorú legislatíva poskytuje verejným a zainteresovaným stranám pri príprave a prijímaní určitých plánov a programov.

Konzultácia je súčasťou hodnotenia smernice 2001/42/EK o posudzovaní účinkov určitých verejných plánov a programov na životné prostredie (smernica SEA). Hodnotenie je súčasťou Programu Európskej komisie pre reguláciu a výkonnosť (REFIT), ktorý zahŕňa komplexné posúdenie založené na dôkazoch o tom, či je súčasný regulačný rámec primeraný, vhodný na účel a podľa očakávaní. Prostredníctvom hodnotenia Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie) vyhodnotí výsledky dosiahnuté smernicou SEA od jeho vstupu do platnosti s ohľadom na jej ciele.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_en

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk