Verejná konzultácia o kvalite ovzdušia - revízia pravidiel EÚ

19.10.2021

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA

Termín: 23. september 2021 - 16. december 2021     

Cieľová skupina:
• podniky a odborníci (najmä MSP) pôsobiace v kľúčových odvetviach (napr. životné prostredie, doprava, poľnohospodárstvo, energetika)
• podniky pôsobiace v oblasti zdravia, kvality ovzdušia alebo znečistenia ovzdušia
• zdravotnícki pracovníci a zdravotnícke organizácie
• občania, ktorí majú všeobecný záujem o oblasť životného prostredia

Cieľ konzultácie: poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť sa k téme, zozbierať podklady a názory na revíziu smerníc o kvalite okolitého ovzdušia (2008/50/ES a 2004/107/ES). V Európskej zelenej dohode sa táto iniciatíva oznámila v rámci ambície nulového znečistenia pre netoxické prostredie. Cieľom iniciatívy je predložiť legislatívny návrh na revíziu smerníc o kvalite okolitého ovzdušia. Hlavné prvky návrhu by sa týkali troch oblastí politiky:
1. lepšie zosúladenie noriem kvality ovzdušia EÚ s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (aktualizovanými v roku 2021)
2. ďalšie zlepšovanie právnej istoty a vykonateľnosti legislatívneho rámca vrátane ustanovení o informovaní verejnosti, sankciách a prístupe k účinným opravným prostriedkom  
3. posilnenie monitorovania kvality ovzdušia, modelovania a plánov kvality ovzdušia.
 
Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Air-quality-revision-of-EU-rules/public-consultation_sk

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA sopkueu@sopk.sk